Constantino Larroda

Constantino Larroda Azcoitia
Regidor de conservació i manteniment de l'espai urbà i d'edificis i instal·lacions municipals, participació ciutadana i salut pública

Adreça:
Manteniment: c de Carles III, 4 6è
Participació i salut: c. de Canàries, 35

Telèfon
:
Manteniment: 971 199  635
Participació i salut: 971 397 600

Correu electrònic:
viespubliques@eivissa.es
aciutadana@eivissa.es

Regidor, Sr. Constantino Larroda Azcoitia
x

Constantino Larroda AzcoitiaDelegar en el Regidor, Sr. Constantino .Larroda Azcoitia,  la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb  les següents matèries:

- Matèries englobades a l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal: Policia Local, trànsit, seguretat ciutadana i potestat sancionadora, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

- Matèries englobades a l’Àrea d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis Municipals: Neteja d’edificis i instal·lacions municipals, salut pública i cementiris

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització dels tràmits necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:

Incoació i resolució de procediments sancionadors a excepció dels derivats d’infraccions urbanístiques.
Adopció de mesures cautelars a adoptar a fi d’assegurar l’eficàcia de les resolucions que puguin recaure en expedients sancionadors, a excepció dels derivats d’infraccions urbanístiques.
Atorgament de llicències per a la tinència d’animals potencialment perillosos.
- Vehicles abandonats.
- Cementiris

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.