Març 03, 2021

ajuntamentdaltvila

Els/les interessats/interessades disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents. Data de publicació: 3 de febrer de 2021.

Es convoca a aquells aspirants que han superat el primer exercici del procés selectiu per a la realització de l’entrevista prevista al punt 6.1.2 de les bases de la convocatòria, que es dura a terme el dimecres dia 10 de febrer de 2021 en l’horari establert per a cada aspirant a l’edifici Cetis, carrer Canàries núm. 35, 3er Pis.

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de monitor/a sociocultural a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, es nomenen els membres de la Comissió de Valoració i es convoca per a la realització del primer exercici per a la constitució d'una borsa de treball de monitor/a sociocultural per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 19 de gener de 2021.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

-------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de monitor/a sociocultural, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 211 de 19 de desembre de 2020.

Termini d'inscripció: Del 21 de desembre de 2020 al 5 de gener de 2021

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Anunci en pdf
· Bases publicades al BOIB
· Informació i tràmit a la seu electrònica