Febrer 26, 2021

ajuntamentdaltvila

L’Ajuntament d’Eivissa mitjançant la present política ambiental, estableix els principis fonamentals i compromisos pels quals es regeix la seva gestió dins de l’abast del Sistema de Gestió ambiental implantat d’acord amb la Norma UNE-EN ISO 14001:2015:
- Respecte, preservació i protecció dels recursos ambientals i dels ecosistemes que componen les platges del municipi, així com la contribució activa en la minimització i eliminació dels impactes ambientals negatius que puguin ocasionar-se en la seva utilització. Principalment:
    • Prevenint els agents contaminants de tot tipus.
    • Gestionant de manera racional els recursos naturals de les platges.
    • Minimitzant la generació de residus sòlids, aigües residuals i emissions contaminats a l’atmosfera.
    • Protegint la biodiversitat i els ecosistemes.
    • Avaluant contínuament els possibles riscos i impactes accidentals i actuant sobre ells de manera preventiva.

- Compliment de tots els requeriments derivats de la legislació i reglamentació aplicable, així com d’altres requeriments derivats de veïns, usuaris, administracions, associacions i qualsevol part interessada de les platges del municipi d’Eivissa, amb la finalitat d’obtenir un sistema dinàmic i obert al seu entorn social, cultural i demogràfic.

- Seguiment, monitoratge i avaluació contínua dels indicadors i objectius ambientals establerts anualment amb la finalitat d’aconseguir una millora contínua del sistema i del desenvolupament ambiental.

- Disposició de tots els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris per al compliment dels compromisos establerts en la present política ambiental.

- Comunicació, formació i responsabilització de tots els usuaris, veïns, administracions, associacions i qualsevol altra part interessada mitjançant la sensibilització i educació ambiental com a incentiu per a la seva participació i aportació per al compliment dels compromisos establerts en la present política ambiental.

El nostre litoral és un bé comú de primera magnitud per als nostres veïns i visitants, per la qual cosa volem involucrar i motivar tots els seus usuaris, la resta d’administracions, organismes i entitats amb competències i efectes en la gestió integral de les platges, i totes les persones que treballen en nom de l’organització a ser partícips d’aquest projecte de millora ambiental de les nostres platges del municipi.

Aquesta nova política ambiental adapta la política ambiental inicial aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Eivissa en sessió plenària celebrada en data 29 d’abril de 2010 a la modificació a la nova Norma UNE EN-ISO 14.001:2015. Aquesta nova política ha estat aprovada per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en data 4 de setembre de 2017.

L’Alcalde d’Eivissa,
Rafael Ruiz González.