Abril 17, 2021

ajuntamentdaltvila

En el Consell d'Administració del dia 11 de gener de 2010 es va acordar adjudicar definitivament el contracte d'execució d'obres de l'establiment de 30 habitatges, garatges i trasters d'HPO per a venda de preu general, a la parcel·la núm. 15 del Polígon 7/8 de Can Cantó al carrer des Jondal a l'entitat Ferrovial Agroman S.A com a autora de la proposició econòmica més avantatjosa de conformitat amb els criteris establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques que obra a l'expedient, i per la quantitat de 2.347.926,17 € IVA exclòs.

Enllaç a:
Acta

-------------------------------------------------------- 
Plecs de condicions particulars i prescripcions tècniques per a la licitació de la construcció de 30 habitatges de Protecció Oficial a Can Cantó.

Data de Publicació: 24/10/2009
BOIB: nº 156 de 24 d'octubre

Enllaç a:
· Plec de condicions particulars
· Plec de prescripcions tècniques
· Quadre resum de contractació
· Quadre resum de la promoció

Fotomuntatge de la promoció:

Fotomuntatge VPO Can Cantó