Marzo 07, 2021

Exp. Núm. 1/2017

"Les obres de domolició de l’edifici Santa Margarida Sud"


ASUNTO: "OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO SANTA MARGARITA SUR».
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de Contractació per l'obertura del sobre B oferta econòmica i documentació quantificable de forma automàtica, per al proper dia 6 d’octubre de 2017 a les 8,15 hores a les dependències municipals situades al carrer de Canàries núm. 35, 2n pis, de la ciutat d'Eivissa.

Enlace a:
· Convocatoria mesa

Leer más...