Agost 18, 2022
perfil del contractant
Eivissa neta!
Tràmits online
Cita previa

Notícies

Agenda cultural, esportiva i d'activitats

Portal web de l'Ajuntament d'Eivissa

Jordi SalewskiSr. Jordi Salewski Pascual
Regidor de Medi Ambient, Urbanisme i Activitats
Partit polític: Independent llista PSOE

Dades de contacte:
Adreça: carrer de Carles III, 4. 6è pis - Eivissa 07800
Tel: 971 199 635

Dedicació i retribucions:
Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 47.942,57.- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Delegacions assignades:
Delegada en el regidor, Sr. Jordi Salewski Pascual, la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria de medi ambient, platges, salut pública, servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram, neteja viaria i recollida de residus, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació als procediments vinculats a la delegació acordada i en concret als:
- Acords necessaris per el seguiment i el correcte funcionament de les concessions de neteja viaria i recollida de residus i subministrament d’aigua potable i clavegueram.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Delegada en el Regidor, Sr. Jordi Salewski Pascual, la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria d’Urbanisme i Activitats inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.
L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació als procediments vinculats a la delegació acordada i en concret als:
- Procediments relacionats amb l’atorgament de llicències urbanístiques i d’altres instruments d’intervenció preventiva dels actes d’edificació o construcció i ús del sòl, inclosos el subsòl i el vol, previstos a la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
- Procediments d’atorgament de llicències d’ocupació de vía pública vinculades a obres.
- Procediments relacionats amb activitats permanents i les seves modificacions, activitats itinerants i activitats no permanents, previstos a la Llei 7/2013 de 26 de novembre i atorgament de llicències per a la instal·lació d’aparells musicals.
- Procediments relacionats amb la inspecció tècnica d’edificis.
- Incoació i resolució de procediments de restabliment de la legalitat infringida i de la realitat física alterada, previstos a la Llei 12/2017 de 29 de desembre i a la Llei 7/2013 de 26 de novembre.
- Incoació de procediments de ruïna.
- Adopció de mesures cautelars en relació a expedients de disciplina urbanística i de ruïna, i confirmació, modificació o aixecament de mesures provisionalíssimes i adopció de mesures cautelars, previstes a la Llei 7/2013 de 26 de novembre.
- Incoació de procediments sancionadors derivats d’infraccions urbanístiques i resolució dels mateixos sempre que la quantia de la sanció no superi els 6000 euros.
- Ordres d’execució.
- Expedició de certificats d’antiguitat i cèdules urbanístiques.
La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Regidor del barri de Ses Figueretes.

Biografia:
Jordi Salewski Pascual va néixer a Eivissa el 1982. És geògraf de formació, especialitzat en urbanisme i gestió territorial. Va treballar a l’Ajuntament d’Eivissa com Agent de Desenvolupament Local (2006 a 2012), impulsant projectes sobre turisme, patrimoni i medi ambient.

Els darrers anys ha treballat com a geògraf freelance per a empreses i entitats sense ànim de lucre. Ha publicat diversos articles d'investigació i participat en diferents congressos i debats científics. Ha estat membre de la junta directiva de l’Institut d’Estudis Eivissencs i voluntari a diverses entitats ambientals i culturals.

Enllaç a:

· Declaració de Béns i Activitats 2019