Febrer 09, 2023
perfil del contractant
Eivissa neta!
Tràmits online
Cita previa

Notícies

Agenda cultural, esportiva i d'activitats

Portal web de l'Ajuntament d'Eivissa

Desiree RuizSra. Dessiré Ruiz Mostazo
Regidora de Turisme i Comerç
Partit polític: PSOE

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. Eivissa, 07800
Tel: 971 397 600

Dedicació i retribucions:
Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 47.942,57.- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Delegacions assignades:
Delegades en la Regidora, Sra. Dessiré Ruiz Mostazo, la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria de turisme i comerç, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribuicions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació als procediments vinculats a la delegació acordada i en concret als: 
-  Permisos i autoritzacions relacionades amb els usos, ocupació i activitats lúdiques a realitzar a la via pública.
-  Procediments en matèria de venda ambulant i mercats ocasionals i periòdics.
-  Procediments relacionats amb l’atorgament de llicències de publicitat. 
-  Procediments relacionats amb els mercats municipals.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Regidora dels barris de Can Misses, Ca n’Escandell i Cas Mut.

Biografia:
Dessiré Ruiz Mostazo va néixer a Eivissa el 1979. És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, i Postgrau en Dret Local per la Universitat de les Illes Balears.
Ha exercit com a advocada d’ençà que es va col·legiar, l’any 2007, en diferents despatxos d'advocats fins a 2011, quan va crear el seu propi despatx.

Recentment ha col·laborat en la direcció i producció d’una pel·lícula i des de llavors i fins a juny de 2019 ha treballat assessorant diverses empreses nacionals com a consultora externa en el departament de recursos humans.

Enllaç a:
· Declaració de Béns i Activitats 2019