Agost 19, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Subvencions autònoms i empresesEl ple extraordinari de l’Ajuntament ha aprovat la línia de subvencions, amb un pressupost d’1,9 milions d’euros, i les bases específiques reguladores d’aquestes ajudes, que van destinades a autònoms, microempreses i pimes afectades per les mesures de salut pública adoptades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

L’Ajuntament d’Eivissa, una vegada signat el conveni al Consell Insular la passada setmana, va posar en marxa de manera urgent la tramitació de les bases reguladores i sis dies després es duen a aprovació al ple extraordinari.

Davant de la situació excepcional de crisi sanitària i dels efectes negatius que té sobre el teixit econòmic local, l’Ajuntament d’Eivissa, juntament amb el Consell Insular i el Govern balear, posen en marxa aquestes línies de subvenció per tal de donar suport a les activitats empresarials del municipi.

Una vegada aprovades al ple extraordinari, les bases per a les subvencions tindran una exposició pública de 7 dies a partir del moment de la seva publicació al BOIB.

Per a la seva tramitació, s’haurà d’accedir a la Seu electrònica de l'Ajuntament: https://eivissa.sedelectronica.es, i busca el tràmit
"Promoció econòmica - Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 de l'Ajuntament d'Eivissa", serà a principis del mes juny.

Per tal de resoldre dubtes relacionats amb la tramitació de les ajudes, l’Ajuntament d’Eivissa posarà en marxa un telèfon gratuït, el 900 701 323.
L’Ajuntament d’Eivissa preveu que la tramitació de les ajudes es podrà començar a iniciar a principis del mes de juny. L’Ajuntament d’Eivissa informarà, a través dels seus canals de comunicació, de la data en què es poden començar a sol·licitar.

Les bases reguladores d’aquestes ajudes van destinades a persones físiques i jurídiques privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat afectades per les mesures de salut pública adoptades per contenir la COVID-19, que tinguin domicili social al terme municipal d’Eivissa i que hagin patit una reducció en la facturació d’un mínim del 40% en relació amb el mateix període de facturació de l’any 2019 o empreses de nova creació amb independència de la seva facturació.

Les ajudes es repartiran proporcionalment entre les empreses en funció de les pèrdues i de la quantitat de treballadors i treballadors que tinguin. A més, les bases reguladores preveuen exonerar a les persones beneficiàries d’aquestes subvencions de l'acompliment del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i les obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Hisenda Autonòmica i amb l'Ajuntament d'Eivissa.

L’import global del crèdit disponible s’assignarà a les línies de subvenció en funció de la distribució del teixit empresarial en el municipi d’Eivissa l’any 2019, sent del 80% per la línia 1 i del 20% per la línia 2.

La quantia de la subvenció es determinarà d’acord amb els següents criteris:

La quantia de les subvencions es determinarà en funció del prorrateig de l'import global entre totes les sol·licituds rebudes en termini i forma, sempre i quan compleixin els requisits i les condicions exigides per a ser beneficiari.

2.1 L’ajuda estimada que pot rebre cada beneficiari/ària serà la resultant de multiplicar la quantia resultant de prorratejar l’import global entre totes les sol·licituds rebudes en termini i forma que compleixen els requisits i condicions exigides per a ser beneficiari pels coeficients respectius:

S’estableixen dos línies d’ajuts diferenciades per activitats de tot l’any (igual o superiora 9 mesos) i activitats de temporada (entre 6 i 9 mesos):

LÍNIA 1: Donar liquidat de forma immediata persones físiques i jurídiques privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat afectades per les mesures de salut pública adoptades per contenir la COVID-19, que tinguin domicili social al terme municipal d’Eivissa i que hagin patit una reducció en la facturació d’un mínim del 40% en relació amb el mateix període de facturació de l’any 2019 o empreses de nova creació amb independència de la seva facturació, quan la seva activitat sigui de tot l’any, entenent com a tot l’any, temps igual o superior a 9 mesos:

1.1.Autònoms sense assalariats que compleixin els requisits descrits.

1.2. Autònoms o microempreses amb un màxim de 5 assalariats.

1.2.a. Reducció d’ingressos del 60% (inclòs) o superior
1.2.b. Reducció d’ingressos del 50% (inclòs) al 59%
1.2.c. Reducció d’ingressos del 40% (inclòs) al 49%

1.3. Empreses amb entre 6 i 15 assalariats.

1.3.a. Reducció d’ingressos del 60% (inclòs) o superior
1.3.b. Reducció d’ingressos del 50% (inclòs) al 59%
1.3.c. Reducció d’ingressos del 40% (inclòs) al 49%

1.4. Empreses de nova creació durant l’any 2020

LÍNIA 2: Donar liquidat de forma immediata a persones físiques i jurídiques privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat afectades per les mesures de salut pública adoptades per contenir la COVID-19, que tinguin domicili social al terme municipal d’Eivissa i que hagin patit una reducció en la facturació d’un mínim del 40% en relació amb el mateix període de facturació de l’any 2019 o empreses de nova creació amb independència de la seva facturació, quan la seva activitat sigui inferior a tot l’any (de temporada), entenent com a tal un temps inferior a 9 mesos i superior a 6 mesos.

2.1 Autònoms sense assalariats que compleixin els requisits descrits.

2.2. Autònoms o microempreses amb un màxim de 5 assalariats.
2.2.a. Reducció d’ingressos del 60% (inclòs) o superior
2.2.b. Reducció d’ingressos del 50% (inclòs) al 59%
2.2.c. Reducció d’ingressos del 40% (inclòs) al 49%

2.3. Empreses amb entre 6 i 15 assalariats.
2.3.a. Reducció d’ingressos del 60% (inclòs) o superior
2.3.b. Reducció d’ingressos del 50% (inclòs) al 59%
2.3.c. Reducció d’ingressos del 40% (inclòs) al 49%

2.4. Empreses de nova creació durant l’any 2020.

En el cas que els mesos d’activitat a l’any 2019 hagin estat inferior als límits establerts (menys de 9 mesos per activitats de tot l’any i menys de 6 mesos per activitats de temporada) per causes directament relacionades amb obres municipals que hagin impedit el desenvolupament normal de l’activitat es podrà optar a la línia corresponent a la de l’activitat habitual amb les justificacions oportunes.
En cap cas, la quantia individualitzada resultant podrà superar els 4.000 euros, si en el moment del repartiment global, qualsevol sol·licitud superés aquesta quantia, l’excedent es repartirà entre les restants sol·licituds amb els criteris dels coeficients indicats, fins a exhaurir el crèdit disponible.

Així mateix si una línia de subvenció tingués excedent per manca de sol·licituds, aquest es podrà repartir entre les sol·licituds de les altres línies amb els criteris dels coeficients indicats.

Incorporació de línia d’ajudes al lloguer i ajudes estudiants

Així mateix, al ple extraordinari s’ha aprovat la modificació del el pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament d’Eivissa per a l’any 2021, aprovat el passat mes de gener.

S’han modificat diversos articles del pla estratègic de subvencions de l’any 2021. Aquestes modificacions consisteixen en la incorporació d’una línia d’ajudes al lloguer d’habitatge amb una dotació de 500 mil euros. Aquesta és una línia nova
Pel que fa a les ajudes per a joves, les ajudes ja existien i el que s’ha fet és desglossar-les en tres línies, una és el certamen de creació Eivissa Jove amb 10.000 euros, ajudes per a estudiants per a ensenyament superior dotat amb 90.000 euros i premis als expedients de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà amb 10.000 euros.

A més s’han modificat dos punts més de l’article 14 del Pla de subvencions per tal d’incrementar les dotacions de l‘aportació de convenis a Eivissa Crea que passa de 12.000 a 32.000 euros i les subvencions d’autònoms que passen de 500 mil a 1’9 milions d’euros. Aquesta quantitat, 750 mil euros son amb fons propis de l’Ajuntament i la resta, a parts iguals, amb les dotacions de 581.854,90 euros del Govern balear i del Consell d’Eivissa, respectivament.

Wpp