Desembre 04, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

TaxiAquestes denúncies es sumen a les cinc que el Consistori va a interposar al mes de juliol per rebutjar serveis essencials sense causa justificada.

L’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat l’expedient administratiu sancionador a dos taxistes del municipi per rebutjar un darrere l’altre un servei a l’hospital de Can Misses d’un pacient d’oncologia que va sol·licitar el trasllat a través de RadioTaxi. L’expedient sancionador explica que el pacient va tenir que trucar fins a tres vegades per a aconseguir que acceptessin el servei.

Els nous expedients es sumen als cinc que el Consistori va a obrir al mes de juliol pel mateix motiu, rebutjar serveis essencials sense causa justificada. Les persones denunciades rebran la notificació a principi del mes de setembre.

El fet de negar-se a prestar serveis essencials -com són el transport a persones amb mobilitat reduïda, a l’hospital, al port i a l’aeroport- sense causa justificada, està considerat com a una infracció molt greu recollit tant al article 89 de la Llei de transport terrestre i mobilitat sostenible de les Illes Balears com al article 36 del Reglament del Servei de Transport Urbà de Viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor de l’Ajuntament d’Eivissa. Ambdues documents recullen que les infraccions molt greus s’han de sancionar amb una multa de 1.001 a 6.000 euros.

Des de la regidoria de Mobilitat han recordat que es realitza un control a través del sistema de gestió mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit (GPS) de la flota per revisar els serveis prestats i rebutjats pels taxistes del municipi amb l’objectiu de millorar el servei públic del taxi i garantir un servei eficient i de qualitat que arribi per igual a la totalitat de les persones residents i visitants d’Eivissa.

Wpp