Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

"Climatització Can Ventosa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: GASIFRED, S.L.
Import: dos-cents onze mil cent vuitanta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (211.183,56 €)
IVA: trenta-tres mil set-cents vuitanta-nou euros amb trenta-set cèntims (33.789,37 €)
Preu total: dos-cents quaranta-quatre mil nou-cents setanta-dos euros con noranta-tres cèntims (244.972,93 €)
Data difusió: 19/05/2009

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: GASIFRED, S.L.
Import: dos-cents onze mil cent vuitanta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (211.183,56 €).
IVA: trenta-tres mil set-cents vuitanta-nou euros amb trenta-set cèntims (33.789,37 €).
Preu total: Dos-cents quaranta-quatre mil nou-cents setanta-dos euros amb noranta-tres cèntims (244.972,93 €)
Data difusió: 28/04/09

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Projecte d’adequació de les instal·lacions de climatització de Can Ventosa”

Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Varis criteris d’adjudicació
Termini de presentació d’ofertes: fins el l’1 d’abril de 2009