Març 27, 2023

ajuntamentdaltvila

Patronat d'Esports d'Eivissa

El Patronat d'Esports és una fundació pública que, tot seguint les directrius de l'Ajuntament, té per objectiu el foment de l'esport a la ciutat d'Eivissa.

També s'encarrega de mantenir les instal.lacions dedicades a aquest fi, així com de crear-ne de noves en funció de les necessitats que sorgeixin.

Membres de la Junta Rectora del Patronat Municipal d'Esports:
Presidència de la Junta Rectora del Patronat, Sra. Elena López Boned.
Vicepresident de la Junta Rectora del Patronat, Sr. Jordi Salewski Pascual
Vocal: Ricardo Clivillé Vila
Vocals de la Junta Rectora del Patronat Municipal d'Esports en representació d'entitats de reconeguda competència en matèries objecte de l'Activitat del Patronat al Sr. Eugenio Tilves Iglesias, llicenciat en educació física i entrenador nacional d'hanbol, i al Sr. Aitor Flores Montelongo, entrenador de futbol, membre del club Base Sport i triatleta.

Enllaç a:
· Estatuts del Patronat Municipal d'Esports

Contacte:
Adreça:
Carrer de Campanitx, 26
Telèfon: 971 313 564
Fax: 971 313 522
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web oficial: www.eivissa.es/esports

Composició del Ple

El Ple està integrat per tots el Regidors i és presidit per l'Alcalde.
Rafael Ruiz González – Alcalde (Psoe)
Grup Municipal Socialista:

1. RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ Alcalde-Presidente
2. MARÍA DEL CARMEN BONED VERDERA
3. ELENA LÓPEZ BONET
4. JOSÉ JUAN TUR CARDONA (Independiente)
5. MONTSERRAT GARCIA CUENCA
6. ESTEFANIA TORRES SANCHEZ
7. JORDI SALEWSKI PASCUAL (Independiente)
8. DESSIRÉ RUIZ MOSTAZO
9. ROSA RUBIO GARCIA
Grup Municipal Unidas Podemos - Unides Podem
1. AITOR MORRÁS ALZUGARAY
2. RICARD CLIVILLE VILA
Grup Municipal Popular
1. JOSÉ VICENTE MARÍ BOSÓ
2. JACOBO VARELA DE LIMIA CHORDÁ
3. LOURDES CARDONA RIBAS
4. ESTEFANÍA GUASCH BROOKS
5. IGNACIO GARCÍA ÁLVAREZ
6. MARÍA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ ARELLANO
7. EMILIO VICENTE MONTES DE OCA ZAPATERO
8. JUAN FLORES JIMENEZ
Grup Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía Ibiza
1. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ POBLADOR
2. ROBERTO ALGABA CANTERO

Reglament d'organització i funcionament del ple de l'Ajuntament d'Eivissa

Ordres del dia dels Plens municipals

Funcions del ple:
Corresponen al Ple, una vegada constituït conforme al que disposa la legislació electoral, les següents atribucions:
1. Elegir i destituir l'alcalde del seu càrrec d'acord amb les regles establertes en la legislació electoral.
2. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern municipals.
3. Aprovar el Reglament Orgànic, les Ordenances i altres disposicions de caràcter general que siguin de la competència municipal.
4. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats, i l'adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut.
5. Aprovar la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball de l'Entitat, d'acord amb les normes estatals que preveu l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i determinar el nombre i característiques del personal eventual, així com aprovar l'oferta anual d'ocupació pública.
6. La fixació de la quantia global de les retribucions complementàries, dins dels límits màxims i mínims i altres prescripcions establertes en les normes estatals de desenvolupament de l'article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
7. Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal, amb subjecció a les normes reglamentàries que dicti l'Estat en aplicació de l'autorització conferida per l'article 100.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
8. Aprovar les bases que han de regir en els concursos de provisió de llocs de treball, amb subjecció a les normes bàsiques que dicti l'Estat, segons el que preveuen els articles 90.2 i 101 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i resoldre motivadament els concursos a què es refereix l'article 102.2 de la mateixa Llei.
9. L'autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de l'entitat local per a un segon lloc o activitat en el sector públic, així com la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat de l'esmentat personal per a l'exercici d'activitats de l'entitat local, a què es refereixen els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques.
10. Separar del servei als funcionaris de l'entitat, ratificar l'acomiadament del personal laboral i imposar sancions per faltes greus o molt greus als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que no suposen la destitució del càrrec ni la separació definitiva del servei.
11. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l'aprovació i modificació dels Pressupostos, la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
12. Acordar les operacions de crèdit o garantia i concedir quitaments i esperes, així com el reconeixement extrajudicial de crèdits.
13. L'alteració de la qualificació jurídica dels béns del Municipi, previ expedient en el qual s'acrediti la seva oportunitat i legalitat.
14. L'adquisició de béns i la transacció sobre els mateixos, així com la seva alienació o qualsevol altre acte de disposició incloent la cessió gratuïta a altres administracions o institucions públiques i a institucions privades d'interès públic sense ànim de lucre.
15. La concessió, arrendament o cessió d'ús de béns per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del seu pressupost.
16. La regulació de l'aprofitament dels béns comunals i la cessió per qualsevol títol de l'aprofitament d'aquests béns.
17. L'exercici d'accions administratives i judicials i la defensa en els procediments incoats contra l'Ajuntament.
18. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
19. L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
20. L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió previstos en la legislació urbanística.
21. L'aprovació de la forma de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
22. La contractació d'obres, serveis i subministraments la durada de la qual excedeixi d'un any o exigeixi crèdits superiors als consignats en el Pressupost anual de l'entitat i l'aprovació de plecs de condicions generals a què han de subjectar-se els contractes de la Corporació.
23. L'aprovació dels projectes d'obres quan la contractació de la seva execució sigui de la seva competència, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior.
24. Concedir medalles, emblemes, condecoracions o altres distintius honorífics i conferir títols de fills predilectes o adoptius o de membres honoraris de la Corporació.
25. Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació una majoria especial, d'acord amb el que disposa l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i les altres que expressament li confereixin les lleis.
Article 51
1. El Ple de l'Ajuntament pot delegar qualsevol de les seves atribucions, en tot o en part, en l'Alcalde i en la Comissió de Govern, amb excepció de les enumerades a l'article 23.2, b), segon incís, de la Llei 7/1985, de 2 de abril. tenir en compte que la «Comissió de Govern» passa a denominar-se «Junta de Govern Local», conforme estableix l'exposició de motius de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local («BOE» 17 de desembre).
2. L'acord plenari pel qual es produeixi la delegació, que s'adoptarà per majoria simple, produirà efectes des del dia següent al de la seva adopció, sense perjudici de la seva publicació en el «Butlletí Oficial» de la província. Aquestes regles també són aplicables a les modificacions posteriors d'aquest acord.
3. L'acord de delegació contindrà l'àmbit dels assumptes a què aquesta es refereixi i les facultats concretes que es deleguen, així com les condicions específiques d'exercici de les mateixes en la mesura que es concretin o s'apartin del règim general previst en aquest Reglament.
4. Les delegacions del Ple en matèria de gestió financera podran així mateix conferir-se a través de les bases d'execució del pressupost.

Funcions regulades a la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local i RD. 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització.

Regidories
Nombre d`articles:
12
Recursos Humans
Nombre d`articles:
3
Història
Nombre d`articles:
1
Comunicació Municipal
Nombre d`articles:
1
Empreses concessionàries
Nombre d`articles:
4
Organismes Municipals
Nombre d`articles:
4
Grups polítics
Nombre d`articles:
8
Actes institucionals
Nombre d`articles:
192
Fills Il·lustres
Nombre d`articles:
22
Edictes
Nombre d`articles:
1
Pressupostos
Nombre d`articles:
13
Alcaldia
Nombre d`articles:
2
Fill adoptius
Nombre d`articles:
11
Comptes
Nombre d`articles:
9
Període mitjà de pagament
Nombre d`articles:
1
Personal eventual
Nombre d`articles:
8
Ple
Nombre d`articles:
1
Convenis
Nombre d`articles:
1
Modificació dels pressupostos
Nombre d`articles:
1
Contractes Menors
Nombre d`articles:
1
Informes sobre morositat
Nombre d`articles:
1
Regidors
Nombre d`articles:
20
Equip Govern
Nombre d`articles:
10
Grup de l'oposició
Nombre d`articles:
10
Resolucions judicials
Nombre d`articles:
1
Modernització
Nombre d`articles:
5
Liquidacions
Nombre d`articles:
5
Estructura municipal
Nombre d`articles:
8
Organització Municipal
Nombre d`articles:
3
Junta de Govern Local
Nombre d`articles:
2
Comissions Informatives
Nombre d`articles:
3

Equip de govern

 •  Sra. Elena López Boned  Primera tinent d’alcalde Regidora de Fons i Projectes Europeus, Vies Públiques i Esports Partit polític: PSOE Dades de contacte: Adreça: Plaça d’Espanya, 1 07800 Eivissa Tel: 971 397 500 Correu
  Llegir més +
 •  Sr. Aitor Morrás Alzugaray Segon tinent d’alcalde. Regidor de Mobilitat Partit polític: Unidas Podemos - Unides Podem Dades de contacte:  Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.  07800 Eivissa Tel: 971 397 600  Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:Càrrec
  Llegir més +
 •  Sra. Carmen Boned Verdera  Tercera tinent d’alcalde  Regidora de Benestar Social, Educació i Gent Gran Partit polític: PSOE Dades de contacte:  Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.  07800 Eivissa  Tel: 971 397 600
  Llegir més +
 •  Sra. Estefania Torres Sánchez  Regidora de d'Hisenda i Recursos Humans Partit polític: PSOE Dades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. Tel: 971 397 600 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:
  Llegir més +
 • Sra. Dessiré Ruiz Mostazo Regidora de Turisme i Comerç Partit polític: PSOE Dades de contacte: Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. Eivissa, 07800 Tel: 971 397 600 Dedicació i retribucions: Càrrec
  Llegir més +
 • Sr. Jordi Salewski Pascual Regidor de Medi Ambient, Urbanisme i Activitats Partit polític: Independent llista PSOE Dades de contacte: Adreça: carrer de Carles III, 4. 6è pis - Eivissa 07800 Tel: 971 199
  Llegir més +
 • Sra. Montserrat García Cuenca Regidora de Participació Ciutadana, Igualtat, Transparència i Benestar Animal Partit polític: PSOE Dades de contacte: Adreça: c. de Canàries, 35 - Eivissa 07800 Telèfon: 971 397 600 Correu electrònic:
  Llegir més +
 • Sr. José Juan Tur Cardona Regidor de Cultura, Patrimoni i Normalització LingüísticaPartit polític: Independent llista PSOEDades de contacte: Adreça: c. de Pere Tur, 1 07800 Eivissa Tel: 971 305 966 Correu electrònic:
  Llegir més +
 • Sra. Rosa María Rubio García Regidora de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i VoluntariatPartit polític: PSOEDades de contacte: Adreça: c. de Canàries, 35 - 07800 Eivissa Tel: 971 397 550 Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació
  Llegir més +
 • Sr. Ricard Cliville Vila Regidor de Servei d’Atenció a la Ciutadania, Padró, Festes, Joventut i CementirisPartit polític: Unidas Podemos - Unides Podem Dades de contacte:Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35. 07800 EivissaTel: 971
  Llegir més +

Grup d'oposició

 • Regidor del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Portaveu del grup. Percebrà en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació 1.150,- euros mensuals.Biografia: José Vicente Marí Bosó va néixer el 1970. Està casat i
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.  Nascut a Eivissa en 1975. Diplomat en Turisme
  Llegir més +
 • Portaveu suplent del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació. Biografia i CV:Diplomada en Ciències Empresarials per la
  Llegir més +
 • Regidora del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació. Enllaç a:· Declaració de Béns i activitats 2019
  Llegir més +
 • Regidora del Grup Municipal Popular  Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions: Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.Nascut a Albox (Almeria) l'any 1969. És auxiliar administratiu
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Ciudadanos Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Portaveu del grup. Percebrà en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació 1.150,- euros mensuals.
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Popular Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:  Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació. Enllaç a:· Declaració de Béns i activitats 2019
  Llegir més +
 • Regidor del Grup Municipal Ciudadanos Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Dedicació i retribucions:Càrrec sense dedicació exclusiva ni parcial. Percebrà 940.- Euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.
  Llegir més +