Mai 18, 2024

ajuntamentdaltvila

Quins programes i serveis contempla?

Projecte d'intervenció socioeducativa municipal (PISEM): L' equip d'Educadores Socials de l' Ajuntament d' Eivissa treballa en xarxa i coordinació amb els centres educatius d'educació infantil, primària i secundària (escoletes, escoles i IES), els equips d'orientació psicopedagògica (EOEP), els equips d'atenció primerenca (EAP), per prevenir i abordar els casos d'absentisme escolar i altres problemàtiques socials dins els centres escolars.
Més informació: Unitat de Treball Social Ponent c. Formentera 11 baixos. Tel: 971394891; Unitat de Treball Social Eixample, c. Fra Vicent Nicolau, 7, 1r pis. Tel. 971310601 (ext. 1); Unitat de Treball Social sa Riba, plaça de sa Riba núm. 12 baixos. Tel. 971 313219 / 971 313066

Programa PISE: És un programa conveniat amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que va dirigit a menors de 14 a 16 anys que estan en un procés de baix rendiment acadèmic. L’objectiu principal és evitar el seu fracàs escolar a través d'accions preventives iniciant activitats d’educació compartida entre els centres reglats (IES) i l'Ajuntament d'Eivissa.
Més informació: Unitat de Treball Social Ponent, c. Formentera 11 baixos. Tel: 971394891; Unitat de Treball Social Eixample, c. Fra Vicent Nicolau, 7, 1r pis. Tel. 971310601 (ext. 1); Unitat de Treball Social sa Riba, plaça de sa Riba núm. 12 baixos. Tel 971313219/971313066

Programa ALTER:
És un programa d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar conveniat amb la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern Balear i l'Ajuntament d'Eivissa. És un programa dirigit a joves entre 14 i 16 anys matriculats a ESO amb greus dificultat d’adaptació a l’entorn escolar, derivades de condicions especials de caràcter escolar, social, personal familiar, per als quals s’aconsella la realització d’una part d’horari lectiu en entorns laborals externs als centres educatius corresponents, on desenvolupen un programa socioformatiu.
Més informació: Unitat de Treball Social Ponent, c. Formentera 11 baixos. Tel: 971394891; Unitat de Treball Social Eixample, c. Fra Vicent Nicolau, 7, 1r pis. Tel. 971310601 (ext. 1); Unitat de Treball Social sa Riba, plaça de sa Riba núm. 12 baixos. Tel. 971313219/971313066

Suport educatiu a la família: A les UTS s'ofereix atenció de caire socioeducatiu a la família per donar recolzament a la família amb infants i/o adolescents, com pot ser: informació i gestió de recursos (reforç escolar, esports, escoles esportives, escoles d'estiu); pautes educatives als pares; derivació a recursos específics, treball en orientació laboral de primera feina, orientació en recursos i alternatives en formació ocupacional.
Persones destinatàries: famílies empadronades al municipi d'Eivissa.
Més informació: Unitat de Treball Social Ponent, c. Formentera 11 baixos. Tel: 971394891; Unitat de Treball Social Eixample, c. Fra Vicent Nicolau, 7, 1r pis. Tel. 971310601 (ext. 1); Unitat de Treball Social sa Riba, plaça de sa Riba núm. 12 baixos. Tel. 971313219/971313066

Projecte Eines de Cultura: Programa inclòs dins el Projecte del Pla Nacional Gitano que ofereix activitats de reforç escolar, oci i temps lliure a menors en situació de risc social. El projecte es realitza al Centre Social la Miranda, generalment d'octubre a maig.
Persones destinatàries: nens i nenes de 3 a 13 anys, residents al barri de la Marina i sa Penya.
Més informació: Unitat de Treball Social sa Riba, plaça de sa Riba núm. 1,2 baixos. Tel. 971313219/971313066

Projecte Acanà: S'ofereix un espai educatiu dirigit a les mares dels menors que participen en el projecte Eines de Cultura o dones en procés d'exclusió social amb fills petits. Es realitzen tallers i xerrades formatives, oferint un espai de trobada i comunicació on poder treballar en grup diferents aspectes educatius, d'orientació laboral i habilitats socials.
Persones destinatàries: mares dels menors que participen en el projecte Eines de Cultura o dones en procés de risc d’ exclusió social amb fills petits, residents al barri de sa Penya i la Marina.
Més informació: Unitat de Treball Social sa Riba, plaça de sa Riba núm. 12, baixos. Tel. 971313219/971313066

Projecte Aules sense Fronteres: L’Ajuntament d’Eivissa té subscrit un conveni de col·laboració amb Creu Roja per poder facilitar activitats de suport educatiu i de reforç escolar per als menors residents al municipi d’Eivissa a través del projecte Aules sense Fronteres.
El principal objectiu d’aquest projecte es oferir un servei per poder facilitar una escolarització continuada i evitar l’absentisme i fracàs escolar, desenvolupant hàbits de treball individual i en equip, d’esforç i responsabilitat davant l’estudi aprenent dinàmiques que els facilitin i ajudin a planificar les seves tasques acadèmiques; es tracta d’afavorir alhora el seu aprenentatge dotant-los de les eines necessàries per després desenvolupar-les per fer front a les dificultats que puguin anar sorgint tant a nivell acadèmic com social.
Va dirigit a menors residents al municipi d’Eivissa en edat de 6 a 14 anys. Les classes es realitzen a la seu de Creu Roja en horari de tarda de dilluns a divendres. Els grups són distribuïts per cursos acadèmics.
Més informació: Unitat de Treball Social Ponent, c. Formentera 11, baixos. Tel: 971394891; Unitat de Treball Social Eixample, c. Fra Vicent Nicolau, 7, 1r pis. Tel. 971310601 (ext. 1); Unitat de Treball Social sa Riba, plaça de sa Riba núm. 12, baixos. Tel 971313219/971313066

Centre Betania:
L’Ajuntament d’Eivissa té un conveni amb Caritas per tal que a través del Centre Betania es puguin realitzar activitats d’oci i temps lliure per a persones residents al municipi i en especial al barri de Cas Serres.
Es duen a terme activitats tant per a persones adultes com per menors. Les activitats formatives per a persones adultes en horari de matí són cursos de castellà, català bàsic, angles, informàtica... A les tardes es realitzen activitats de suport educatiu i activitats d’oci per a nens de famílies vulnerables. Paral·lelament també es duen a terme activitats que fomentin una bona convivència al barri.
Més informació: Unitat de Treball Social Ponent, c. Formentera 11 baixos. Tel: 971394891; Unitat de Treball Social Eixample, c. Fra Vicent Nicolau, 7, 1r pis. Tel. 971310601 (ext. 1); Unitat de Treball Social sa Riba, plaça de sa Riba núm. 12, baixos. Tel. 971313219/971313066