Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Decret de constitució de la borsa de treball de treballador/a social a l’Ajuntament d’Eivissa

Enllaç a:
· Decret en pdf

------------------------------
Acta al·legacions primer exercici i acta al·legacions mèrits convocatòria de borsa de treball de treballador/a social

Enllaç a:
· Acta al·legacions primer exercici
· Acta al·legacions mèrits

---------------------------------------
Acta valoració provisional de mèrits i resultats provisionals borsa de treball de Treballador/a social

Termini de tres dies hàbils per a presentar observacions o reclamacions, a partir de l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis. Data publicació: 21 de gener de 2021.

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------------------------
Anunci de realització de les entrevistes  de la convocatòria de borsa de treball de treballador/a social

Enllaç a:
· Anunci en pdf

--------------------------------------
Acta resultats provisionals primer exercici borsa de treball de treballador/a social

Acta d'obertura de sobres i resultats provisionals del primer exercici borsa de treball de treballador/a social

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 22 de desembre de 2020

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------------
Acta constitució de la comissió de valoració i realització primer exercici borsa de treball de treballador/a social

S’acorda que el 22 de desembre a les 9.00 hores a l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, 4º pis, Sala 3 es facin públics els resultats dels exercicis i es realitzi l’acte d’apertura dels sobres que contenen els codis identificatius dels aspirants.

Enllaç a:
· Acta en pdf

-------------------------------------
Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses borsa de treball de treballador/a social a l’Ajuntament d’Eivissa

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

-------------------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses borsa de treball de treballador/a social a l’Ajuntament d’Eivissa

Decret aprovació llista provisional de persones aspirants admeses i excloses i data de la primera prova del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de treballador/a social.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 11 de desembre de 2020.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

----------------------------------------------
Anunci de modificació de les bases de la borsa de treball de treballador/a social a l’Ajuntament d’Eivissa

Enllaç a:
· Anunci modificació bases en pdf

-----------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treballador/a social, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 194 de data 12 de novembre de 2020.

Termini presentació finalitza: dijous, dia 26 de novembre de 2020.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es

Documentació a presentar:

a) Document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, document oficial acreditatiu de la personalitat. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s'oposa a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.

b) Títol acadèmic exigit a la convocatòria. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s'oposa a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.

c) Certificat del nivell de llengua catalana exigit a la convocatòria.

d) Autoliquidació pagada o acompanyada del resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

e) Documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs.

f) Currículum vitae i documents que acreditin l'experiència laboral.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB en pdf
· Tràmit en seu electrònica