Mai 09, 2021

ajuntamentdaltvila

Acta resolució al·legacions i data per a la realització de les entrevistes borsa subaltern/a al MACE

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------
Anunci esmena Acta obertertura de sobres i resultats primer exercici borsa subaltern al MACE

Rectificar l’error comès i corregir la llista de persones que han superat el primer exercici de la fase d'oposició:

Enllaç a:
· Anunci d'esmena en pdf

--------------------------------
Acta obertura de sobres i resultats primer exercici constitució d'una borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Acta obertura de sobres i resultats primer exercici borsa subaltern MACE

Enllaç a:
· Acta en pdf

-------------------------------
Llista definitiva persones admeses i excloses constitució d'una borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Decret llista definitiva persones aspirants admeses i excloses borsa de treball de subaltern al MACE

Enllaç a:
· Decret en pdf

----------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses constitució d'una borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 5 de març de 2021

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de subaltern/a, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 11 de 26 de gener de 2021.
Termini d'inscripció: Del 27 de gener de 2021 al 9 de febrer de 2021

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1

Telemàticament a la seu electrònica del MACE: https://mace-eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Bases al BOIB en pdf