Julio 22, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte de nau de serveis municipals de manteniment urbà situada al carrer voluntariat nº 5-9"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 24 de novembre de 2010
- Import: un milió cent cinquanta-nou mil nou-cents tretze euros amb setanta-nou cèntims (1.159.913.79 €)
- IVA: dos-cents vuit mil set-cents vuitanta quatre euros amb quaranta-vuit cèntims (208.784.48 €)
- Preu Total: un milió tres-cents seixanta-vuit mil sis-cents noranta-vuit euros amb vint-i-set cèntims (1.368.698.27 €)
Data difusió: 26/11/2010

--------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 12 de novembre de 2010  
- Import: un milió cent cinquanta-nou mil nou-cents tretze euros amb setanta-nou cèntims (1.159.913.79 €)
- IVA: dos-cents vuit mil set-cents vuitanta-quatre euros amb quaranta-vuit cèntims (208.784.48 €)
-Preu Total: un milió tres-cents seixanta-vuit mil sis-cents noranta-vuit euros amb vint-i-set cèntims (1.368.698.27 €)
Data difusió: 12 de novembre 2010

------------------------------------------
Nota a 9 de novembre de 2010

"No havent-se aportat per l'adjudicatari provisional la documentació requerida i d’acord amb la clàusula núm. 19.3 i 20.6 del Plec de clàusules particulars, se us comunica que la Mesa de proposta d'adjudicació provisional es celebrarà el pròxim dia 11 de novembre de 2010 a les 10:00 hores a les dependències municipals de Can Botino."

-------------------------------------- 
    
ADJUDICACIÓ PROVISONAL
Entitat: PROMOCIONES VIA RONDA SL 
Data: 15 d'octubre de 2010.
Import: un milió noranta-nou mil cent trenta-set euros amb noranta-tres cèntims (1.099.137,93 €)
IVA: cent noranta-set mil vuit-cents quaranta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims (197.844,83 €)
Preu total: un milió dos-cents noranta-sis mil nou-cents vuitanta-dos euros amb setanta-sis cèntims ( 1.296.982,76 €)
Data difusió: 18 d'octubre 2010

---------------------------------------------------------------------------
Nota a 6 d'octubre de 2010
"D'acord amb la clàusula num. 17.1 del Plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a canviar la data de l'obertura d'ofertes. La Mesa d'obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 13 d'octubre de 2010 a les 10:00 hores."
--------------------------------------

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 29 de setembre de 2010.

Enllaç a: 
· Plec administratiu
· Projecte
· Memòria millores
· Projecte d'activitats
· BOIB núm. 135 de data 16/09/2010, edicte núm. 19.789.