Septiembre 26, 2022

ajuntamentdaltvila

Resolución de fecha 18 de enero de 2017, por la que se aprueba la constitución de una bolsa de celador turístico y comercial para cubrir con carácter temporal necesidades urgentes e inaplazables de prestación de servicios en el Ayuntamiento de Eivissa, por el procedimiento de selección mediante el sistema de concurso-oposición.

Enlace a:
· Anuncio en pdf

------------------------------
Acta de valoración de los méritos y lista provisional de las puntuaciones finales del procedimiento selectivo de celador turístico y comercial
Los aspirantes disponen de 3 días hábiles para presentar alegaciones (Fecha publicación: 10/01/2017)

Enlace a:
· Llista en pdf

--------------------------------------
Anuncio del plazo de presentación de méritos de la convocatoria de constitución de una bolsa de trabajo de celador turístico y comercial

Enlace a:
· Anuncio en pdf

----------------------------------------------------
Lista provisional de puntuaciones del tercer ejercicio de la convocatoria de constitución de una bolsa de trabajo de celador turístico y comercial
Lista provisional aspirantes aprobados del tercer ejercicio de la convocatoria de constitución de una bolsa de trabajo de celador turístico y comercial
Los aspirantes disponen de 3 días hábiles para presentar alegaciones (Fecha publicación: 15/12/2016)

Enlace a:
· Acta en pdf

----------------------------------------------------

Acta del tercer ejercicio y de apertura de sobres de la convocatoria de constitución de una bolsa de trabajo de celador turístico y comercial

Enlace a:
· Acta en pdf
· Acta fecha apertura de sobres


------------------------
Lista definitiva de personas aprobadas del segundo ejercicio de la convocatoria de constitución de una bolsa de trabajo de celador turístico y comercial

Publicación del acta de resolución de las alegaciones y lista definitiva de personas aprobadas del segundo ejercicio -celador turístico y comercial- realizado el pasado día 23 de noviembre. (Las personas que han superado este examen están convocadas para el próximo día 14 de diciembre a las 09.30 h, para la realización del tercer ejercicio)

Enlace a:
· Acta en pdf

----------------------------------
Acta aprobados/as del segundo ejercicio de la convocatoria de constitución de una bolsa de trabajo de celador turístico y comercial
Los interesados disponen de tres días hábiles para formular alegaciones (Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2016).

Enlace a:
· Llistat aprovats/des en pdf


-------------------------------------

Acta segundo ejercicio y anuncio apertura sobres de la convocatoria de constitución de una bolsa de trabajo de celador turístico y comercial

Enlace a:
· Acta segundo ejercicio
· Anuncio apertura de sobres

-------------------------------
Acta primer ejercicio sobres de la convocatoria de constitución de una bolsa de trabajo de celador turístico y comercial

Los interesados disponen de tres días hábiles para formular alegaciones (fecha de publicación: miércoles 16 de noviembre de 2016)

Enlace a:
· Acta en pdf

--------------------------------------------
Lista definitiva de admitidos y excluidos convocatoria de constitución de una bolsa de trabajo de celador turístico y comercial

Enlace a:
· Lista definitiva en pdf

-------------------------------------
Lista provisional de admitidos y excluidos convocatoria de constitución de una bolsa de trabajo de celador turístico y comercial

Lista provisional de admitidos y excluidos convocatoria de constitución de una bolsa de trabajo de celador turístico y comercial

Enlace a:
· Lista en pdf


-------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 8 de juny fins el 20 de juny de 2016, ambdós inclusos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
- Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
- SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.

2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat. 

3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l’òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d’acord amb la normativa vigent.

 4) Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen.
A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex  II de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud