abril 16, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de lletrat/da, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 50, de 15 d'abril de 2021.

Termini presentació: del 16 al 29 d'abril de 2021.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
11
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
36
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
12