Juny 07, 2023

ajuntamentdaltvila

Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses, i llista definitiva de persones autoritzades de 18 parades de venda ambulant al Mercat de la zona de Figueretes per a l’any 2020

Enllaç a:
· Llista definitiva venda ambulant a ses Figueretes

------------------------------------
Anunci convocatòria parades de venda ambulant als mercats artesania Plaça des Parc, Zona de Figueretes i de la Zona des Port

De conformitat amb les Bases reguladores per a l’adjudicació d’autoritzacions per a la instal·lació de parades de venda ambulant als mercats periòdics d’artesania de la Plaça des Parc, Zona de Figueretes i de la Zona des Port, aprovades per Decrets d’Alcaldia de data 21 de febrer de 2020 (Decret 2020-1162, Decret 2020-1163, Decret 2020-1164) ) s’efectua CONVOCATÒRIA pública per a l’adjudicació administrativa de dites parades.
1. Nombre de parades a adjudicar:
- Mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc: 12 parades
- Mercat periòdic de la zona de Figueretes: 18 parades
- Mercat periòdic de la zona des Port: 40 parades
2. Termini de presentació de les sol·licituds: Deu (10) dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
3. Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (SAC C/ de Canàries, 35), o seu electrònica http://eivissa.sedelectronica.es, sense perjudici d’allò disposat a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Eivissa
La regidora delegada

Enllaç a:
· Tràmit telemàtic parades Zona de Figueretes i Zona des Port a la seu electrònica
· Tràmit telemàtic parades plaça del Parc a la seu electrònica