Febrer 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Havent-se aprovat els Padrons Fiscals corresponents a l'exercici de l'any 2021, relatius a:
· IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS
· IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
· IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
· IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
· TAXA RECOLLIDA FEMS HABITATGES I COMERÇOS
· TAXA ENTRADA VEHICLES HABITATGES I COMERÇOS
· TAXA SERVEI CLAVEGUERAM
· IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

S'exposa al públic perquè durant el termini de 30 dies, comptats a partir del següent al de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, puguin examinar l'expedient a les Oficines Municipals del C/ Canàries núm. 35, i presentar les reclamacions que s'estimin oportunes.