Gener 23, 2022

ajuntamentdaltvila

Edicte: Projecte d’adaptació dels límits de l’àmbit de la U.A Can Bufi Sud del PGOU d’Eivissa

La Junta de Govern Local, en la sessió de data  20 de març de 2014, ha aprovat inicialment el Projecte d’adaptació dels límits de l’àmbit de la U.A Can Bufi Sud del PGOU d’Eivissa.

D’acord amb l’article 14.2 de la llei 7/2012 de 13 de juny de mesures urgents per la l’ordenació urbanística sostenible, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, comptat a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci al BOIB, durant el qual es podrà examinar a les oficines del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Eivissa, situades a Plaça Espanya 1 en horari de 9 a 14 hores, puguen presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
Eivissa, 7 d’abril de 2014
EL REGIDOR D’URBANISME, ACTIVITATS I HABITATGE,
Sgt.: Alejandro Mari Ferrer

Publicat en el BOIB del dissabte 12.04.2014, nº 50

Anunci aprovació Ordenança reguladora de taxa per prestació de serveis en el litoral municipal

Havent-se aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el dia 30 d'abril  de 2014, i en compliment del que preveuen els articles 15 i 17 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'acorda provisionalment l'aprovació de la modificació i ampliació de:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL LITORAL MUNICIPAL

De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del R.D. Legislatiu 2/2004, el present acord provisional, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis  de Cr Canàries 35 trenta dies hàbils, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

Eivissa, 2 de maig de 2014
Sgt.: Juan Mayans Cruz
Delegat de l'Àrea
Econòmica i Admó. Municipal

ANUNCI :: Exp. GES 4234/2014 - Aper 363/2014 d'Obertures :: Exp. GES 5131/2014 d'Urbanisme

BANCO DE SABADELL SA, amb CIF A08000143, ha sol·licitat llicència d'obres major per a condicionament d'un local, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major d'OFICINA BANCARIA a ubicar a l'Av. d'IGNASI WALLIS, núm. 24, locals 1, 2, 3 i 4, amb aforament de 129 persones segons consta en el projecte redactat per la tècnica Sra. MANUELA LÓPEZ VELASCO.
El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa:
EL REGIDOR DELEGAT
Juan Flores Jimenez
Regidor
Data Signatura: 28/10/2014

Enllaç a Document en PDF

Sol·licitud llicencia obres per a rehabilitació parcial de la 'Casa Puget'

ANUNCI

Exp. 9275/2014 d'Obertures i exp. 3493/2014 d'Urbanisme

LA TORRE DEL CANONIGO SL, amb CIF B-07938764, ha sol·licitat llicència d'obres per a REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA "CASA PUGET" AMB CANVI D'ÚS PER A HOTEL DE CIUTAT, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major d'HOTEL, a ubicar al C/ DE JOAN ROMÁN, núm. 1, amb aforament de 41 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARÍ, amb núm. de visat 136236/0002 DE 22/10/14.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Enllaç a anunci en PDF

Llicència d'obra major de renovació de l'edifici polivalent de Cas Serres, i permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de EDIFICI POLIVALENT, al c/ de ERNEST EHRENFELD, núm. 2

ANUNCI

Publicat el 26 de novembre de 2014

Exp. GES 10019/2014 - APER 570-11260/14 d'Obertures

Exp. 2949/2014 d'Urbanisme

CONSELL INSULAR D'EIVISSA, amb CIF S-0733001B, ha sol·licitat llicència d'obra major per al projecte bàsic i d'execució de renovació de l'edifici polivalent de Cas Serres, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de EDIFICI POLIVALENT, a ubicar al c/ de ERNEST EHRENFELD, núm. 2, amb aforament de 933 persones segons consta en el projecte redactat pels tècnics Sr. FRANCISCO FUNES ALCARAZ i Sr. JOSÉ TORRES.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa, EL REGIDOR DELEGAT

Enllaç a l'anunci signat en PDF