Mai 23, 2022

ajuntamentdaltvila

Permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de d'instal·lació d'una caldera de biomassa a l'edifici de piscines es Raspallar

Exp. APER 473-28254/14-GEST.10170/2014 i exp. D'Urbanisme 5668/14/2014

ANUNCI

Publicat el 15 de gener de 2015

CONSELL INSULAR D'EIVISSA, amb CIF S0733001B, ha sol·licitat llicència d'obres i la sol·licitud de permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de D'INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA DE BIOMASSA A L'EDIFICI DE PISCINES ES RASPALLAR (Activitat amb llicència de funcionament de data 08.10.2003 per piscina segons exp. 337/97) a ubicar al c/ DE SA BLANCADONA, segons projecte redactat pels Arquitectes Sr. Fernando Mari Serra i Sr. Luis Gascon Folque i pel enginyer Sr. Antonio Mari Ribas.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa, El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Habitatge

Enllaç a anunci en PDF

Llicència d'obres per a ampliació de un centre d'educació infantil de primer cicle, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de centre d'educació infantil de primer cicle a ubicar al Via Púnica, núm. 14

Publicat el 10-02-2015

Exp. 5159/2014 d'Obertures i exp. 5134/2014 d'Urbanisme

ANUNCI

CORRILLOS SCP, amb CIF J-57617862, ha sol·licitat llicència d'obres per a AMPLIACIÓ DE UN CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de CENTRE D'EDUCACIó INFANTIL DE PRIMER CICLE a ubicar al VIA PÚNICA, núm. 14, porta 1, amb aforament de 95 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. MANUEL DOMENECH GAMITO, amb núm. de visat 136712/0002.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa, El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Habitatge

Enllaç a anunci en PDF

Controls de velocitat als carrers de la ciutat

Mitjançant el present, la Policia Local d’Eivissa informa als ciutadans del municipi i als visitants, que dins de les competències específiques de vigilància del trànsit, i de manera més general dins les tasques de millora de la seguretat viària, es duen a terme, de manera regular, controls de velocitat, tant estàtics com dinàmics, als principals carrers de la ciutat, especialment a les avingudes i a la via de circumvalació E-10.

Edicte

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, amb CIF R-2800159B, ha sol·licitat permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de CENTRE DE REUNIÓ, a ubicar al C/ del TINENT GENERAL GOTARREDONA, núm. 7, local 1, amb aforament de 98 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. DAVID BERLANGA RUBIO.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar l'expedient al departament d'Obertures d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa,
El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Habitatge

Enllaç a:
· Edicte oficial en pdf

Exp. 1432/2015 d'Obertures i exp. 1263/2014 d'Urbanisme

ANUNCI
PUNTO FA SL, amb CIF B-59088948, ha sol·licitat llicència d'obres per a REFORMA DE LOCAL COMERCIAL, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent menor de COMERÇ AL DETALL DE MODA I COMPLEMENTS a ubicar a l' AV. de Santa Eulària des Riu, núm. 1, amb aforament de 208 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. FCO. JAVIER BELTRÁN NÚÑEZ, amb núm. de visat 137578/0002 de 15/01/2015.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Enllaç a:
· Anunci oficial en pdf