Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Sistema de Gestió Ambiental de les Platges d’Eivissa

El nostre litoral és un bé comú de primera magnitud pels nostres veïns i visitants, pel que volem involucrar i motivar a tots els seus usuaris, a la resta d’administracions, organismes i entitats amb competències i efectes en la gestió integral de les platges, i a totes les persones que treballen en nom de l’organització a ser partícips d’aquest projecte de millora ambiental de les nostres platges del municipi.

L’Ajuntament d’Eivissa mitjançant la present política ambiental estableix els principis fonamentals i compromisos pels quals es regeix la seva gestió dins de l’abast del Sistema de Gestió ambiental implantat en base a la Norma UNE-EN ISO 14001:2015.

Compromís per a la protecció del medi ambient, incloent la prevenció de la contaminació i la protecció de la biodiversitat i ecosistemes que componen les platges del municipi, avaluant contínuament els possibles riscos i impactes accidentals i actuar sobre els mateixos de manera preventiva.
Contribució activa en la minimització i eliminació dels impactes ambientals negatius que puguin ocasionar-se en la seva utilització. Principalment:
· Prevenint els agents contaminants de tot tipus.
· Gestionant de manera racional els recursos naturals de les platges.
· Minimitzant la generació de residus sòlids, aigües residuals i emissions contaminats a l’atmosfera.
· Compliment de tots els requeriments derivats de la legislació i reglamentació aplicable, així com d’altres requeriments derivats de veïns, usuaris, administracions, associacions i qualsevol part interessada de les platges del municipi d’Eivissa, amb la finalitat d’obtenir un sistema dinàmic i obert al seu entorn social, cultural i demogràfic.
· Seguiment, monitorització i avaluació continua dels indicadors i objectius ambientals establerts anualment amb la finalitat d’aconseguir una millora continua del sistema i del desenvolupament ambiental.
· Disposició de tots els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris per al compliment dels compromisos establerts en la present política ambiental.
· Comunicació, formació i responsabilització de tots els usuaris, veïns, administracions, associacions i qualsevol altre part interessada mitjançant la sensibilització i educació ambiental com a incentiu per a la seva participació i aportació per al compliment dels compromisos establerts en la present política ambiental.

Aquesta política ambiental va estar aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2020.

L’Alcalde d'Eivissa,

Rafael Ruiz González