Mai 28, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei de desratització, desinsectació i desinfecció en el municipi d’Eivissa"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: ISS HIGIENE AMBIENTAL 3D, S.A. 
Data: 20 de gener de 2010
- Import: cinquanta-vuit mil vuit-cents euros (58.800 €)
- IVA: nou mil quatre-cents vuit euros (9.408 €)
- Preu Total: seixanta-vuit mil dos-cents vuit euros (68.208 €) corresponent a dos anys de duració del contracte.

-------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat:
ISS HIGIENE AMBIENTAL 3D, S.A.
-  Data: 2 de novembre de 2009.
-  Import: Vint-i-nou mil quatre-cents euros (29.400 €)
-  IVA: Quatre mil set-cents quatre euros (4.704 €)
-  Import total: Trenta-quatre mil set-cents quatre euros (34.704 €)

Data difusió: 6/11/2009

--------------------------------------------------------------
Nota a 29 d'octubre:
Us comuniquem que la Mesa de proposta d’adjudicació provisional s’efectuarà el proper dilluns dia 2 de novembre de 2009 a les 10,00 hores.

--------------------------------------------------------------
Nota a 22 d'octubre:
Us comuniquem que la Mesa d’obertura d’ofertes (sobre núm. 3 criteris avaluables) s’efectuarà el proper dilluns dia 26 d’octubre de 2009 a les 10,00 hores.

---------------------------------------------------------------
Nota a 2 d'octubre:
La composició de la Mesa de Contractació figura a la clàusula 15 del plec de condicions administratives particulars.

-----------------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 9 d’octubre de 2009.
BOIB: BOIB núm. 140 anunci núm. 20.429 de data 24/09/2009.

Enllaç a:
Plec administratiu
Plec tècnic