Mai 28, 2024

ajuntamentdaltvila

“Custodia, seguridad, gestión del depósito municipal y otras tareas relacionadas”.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:

- Entitat: UTE ISS SERVICIOS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS DE OFICINA, S.A..i ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L., (denominada abreviadamente UTE ISS AYUNTAMIENTO DE IBIZA)
- Data: 30 de desembre de 2009
- Import: nou euros amb seixanta-sis cèntims/ hora (9´66 €)
 -IVA: un euro amb cinquanta-cinc cèntims (1´55 €)
-Preu Total: per hora onze euros amb vint-i-un cèntims (11´21 €), amb un pressupost anual de cent setanta-cinc mil euros (175.000 €), IVA inclòs

------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat:
UTE ISS SERVICIOS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS DE OFICINA, S.A. I ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.L.
-  Data: 2 de novembre de 2009.
-  Import: nou euros amb seixanta-sis cèntims per hora (9,66 €/hora)
-  IVA: Un euro amb cinquanta-cinc cèntims (1,55 €)
-  Import total: Onze euros amb vint-i-un cèntims (11,21 €)
-  Pressupost anual: Cent setanta-cinc mil euros (175.000 €)

Data difusió: 6/11/2009

------------------------------------------------------------------------------

Nota a 29 d'octubre:
La Mesa de Contractació per a la obertura del sobre número 3 es realitzarà el proper dilluns dia 2 de novembre de 2009, a les 10,00 hores.


-------------------------------------------------------------------
Nota a 2 d'octubre:
La composició de la Mesa de Contractació figura a la clàusula 15 del plec de condicions administratives particulars.

-------------------------------------------------------------------
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Termini de presentació d’ofertes: fins el 16 d’octubre de 2009.

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· BOIB núm 143 de dia 1 de setembre 2009