Mai 28, 2024

ajuntamentdaltvila

“Espectacle K@smos per a la nit del 4 de desembre de 2009”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: SAGARMANTA, S.L.
Data: 9 de novembre de 2009
Import: Quaranta-nou mil set-cents noranta-un euros (49.791 €)
IVA: Set mil nou-cents seixanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims (7.966,56 €)
Preu total: Cinquanta-set mil  set-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-sis cèntims (57.757,56 €)

---------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: SAGARMANTA, S.L.
Import: Quaranta-nou mil set-cents noranta-un euros (49.791 €)
IVA: Set mil nou-cents seixanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims (7.966,56 €)
Preu total: Cinquanta-set mil  set-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-sis cèntims (57.757,56 €)
Data: 30/10/2009