Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

"Instal·lació coberta fotovoltaica al CP Portal Nou"

Nota difusió: 10 de juny de 2010

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: CITELUM IBERICA, S.A.
- Data: 8 de juny de 2010
- Import: setanta-nou mil cent seixanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims (79.168.96 €)
- IVA: dotze mil sis-cents seixanta-set euros amb tres cèntims (12.667.03 €)
- Preu Total: noranta-un mil vuit-cents trenta-cinc euros amb noranta-nou cèntims (91.835.99 €)

-------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Citelum Ibérica SA
Data: 12 de maig de 2010.
Import: Setanta nou mil cent seixanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims (79.168,96 €)
IVA: Dotze mil sis-cents seixanta-set euros amb tres cèntims (12.667,03 €)
Preu total: Noranta-un mil vuit-cents trenta-cinc euros amb noranta-nou cèntims (91.835,99 €)