Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

"Proyecto de reforma de centro social Sa Miranda"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 2 de juliol de 2010
- Import: seixanta-dos mil dos-cents setanta-un euros amb cinquanta-cinc cèntims (62.271.55 €)
- IVA: dotze mil cent vuit euros amb vuitanta-vuit cèntims (12.108.88 €)
- Preu Total: setanta-nou mil tres-cents vuitanta euros amb quaranta-tres cèntims (79.380.43 €)
Data difusió: 6/07/2010

---------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Construcciones y Mejoras Sa Torre SL         
Data : 8 de juny de 2010.
Import: Seixanta-set mil dos-cents setanta-un euros amb cinquanta-cinc cèntims (  67.271,55 €)
IVA: Deu mil set-cents seixanta-tres euros amb quaranta-quatre cèntims ( 10.763,44 €)
Preu total: Setanta-vuit mil trenta-quatre euros amb noranta-nou cèntims ( 78.034,99 €)
Data difusió: 10 juny 2010