Mai 29, 2024

ajuntamentdaltvila

"Ampliación y mejora de la accesibilidad del polideportivo municipal Es Pratet"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 14 d'octubre de 2010
- Import: dos-cents vint-i-vuit mil vuit-cents quaranta-dos euros amb dos cèntims (228.842.02 €)
- IVA: quaranta-un mil cent noranta-un euros amb cinquanta-sis cèntims (41.191.56 €)
- Preu Total:dos-cents setanta mil trenta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims (270.033.58 €)
Data difusió: 15 d'octubre de 2010

-------------------------------------------
ADJUDICACIÓ  PROVISIONAL
Entitat:  MELCHOR MASCARÓ SA
Data: 20 de  setembre de 2010.
Import: Dos-cents vint-i-vuit mil sis-cents quaranta-dos euros amb dos cèntims (228.642,02 €)
IVA: quaranta-un mil cent noranta-un euros amb cinquanta-sis cèntims (41.191,56 €)
Preu total: dos-cents setanta mil trenta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims (270.033,58 €)
Data de difusió: 22 de setembre de 2010

---------------------------------------
Nota a 2 de setembre de 2010:

"Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el proper dia 6 de setembre de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació."

--------------------------------------
Nota a 12 d'agost de 2010:
"Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el proper dia 16 d'agost de 2010 a les 10:00 hores per procedir a la correcció de la seva proposta d'adjudicació."
--------------------------------------

Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 26 de juliol de 2010
Data de difusió: 13/07/2010

Enllaç a:
· Plec de condicions administratives
· Memòria
· Plànols
· Estudi geotècnic
· BOIB núm. 104, anunci núm. 15575