Juny 20, 2024

ajuntamentdaltvila

"Ampliació del centre d'educació infantil i primària CP Poeta Villangómez"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  ELECNOR, S.A.
- Data: 15 d'octubre de 2010
- Import: sis-cents noranta mil euros (690.000 €)
- IVA: cent vint-i-quatre mil dos-cents euros (124.200 €)
- Preu Total: vuit-cents catorze mil dos-cents euros (814.200 €)
Data difusió: 22/10/2010

----------------------------------------------------------   
ADJUDICACIÓ PROVISONAL
Entitat: ELECNOR SA
Data: 8 de setembre de 2010.
Import: sis-cents noranta mil euros ( 690.000 €)
IVA:  cent vint-i-quatre mil euros ( 124.000 €)
Preu total:  Vuit-cents catorze mil dos-cents euros ( 814.200 €) 
Data difusió: 10 de setembre de 2010

------------------------------------------------------------
Nota a 13 d'agost:
D’acord amb la clàusula núm. 17.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 23 d'agost de 2010 a les 10,00 hores.

--------------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Únic criteri d'adjudicació, el preu.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 9 d'agost de 2010
Data difusió: 13/07/2010

Enllaç a:
· Plec de condicions administratives
· Arquitectura
· Estudi de seguretat i salut
· Estructura
· Instal·lacions
· Memòria
· Pressupost
· Urbanització
· Projecte d'activitats
· BOIB núm 104; anunci núm 15574