Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Servei de vigilància i d'atenció al públic al Museu d'Art Contemporani i d'altres centres adscrits

Data formalització contracte: 19 d'octubre de 2012

-----------------------------------
ADJUDICACIÓ
Entitat:  HEXEL BALEAR DE MARKETING, PROMOCION Y MERCHANDISING, S.L.
- Data: 16 d'octubre de 2012
- Import: vint-i-quatre mil cinc-cents setze euros (24.516 €)
- IVA: cinc mil cent quaranta-vuit euros amb trenta-sis cèntims (5.148,36 €)
- Preu Total: vint-i-nou mil sis-cents seixanta-quatre euros amb trenta-sis cèntims (29.664,36 €)
-Termini formalització contracte: vuit dies hàbils des de la notificació del decret d'adjudicació


------------------------------------------
Mitjançant la present els comuniquem que, havent-se realitzat el corresponent informe, la Mesa es reunirà el proper dilluns dia 8 d'octubre de 2012 a les 8:15 hores a les dependències municipals sites al C/ Canàries, número 35, Edifici Sa Colomina, 2º pis.