Setembre 29, 2023

ajuntamentdaltvila

“Projecte de rehabilitació i acondicionament de l'Obervatori Astronòmic de la Necròpolis des Puig des Molins”

ADJUDICACIÓ
Entitat: REFOART, S.L.
Data:  19 de març de 2013
Import: seixanta-set mil dos-cents vuitanta-nou euros amb noranta-vuit cèntims (67.289,98 €)
IVA: catorce mil cent trenta euros amb vuitanta-nou cèntims (14.130,89 €)
Preu Total: vuitanta-un mil quatre-cents vint euros amb vuitanta-set cèntims (81.420,87 €)
Data formalització contracte: 25 de març de 2013
--------------------------------------------------
Nota a 6 de febrer de 2013:
"No podent assistir la Presidenta de la Mesa de contractació, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, a la mesa prevista per al dia d'avui, la mateixa ha emés resolució de data 4 de febrer de 2013 per la qual es delega la Presidència de la mateixa a la Sra. Catalina Sansano Costa."