Juliol 14, 2024

ajuntamentdaltvila

 “Proyecto de iluminación de la zona verde del camino costero de Platja d’en Bossa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: CITELUM IBÉRICA, S.A.
Import: cent vint mil tres-cents trenta-tres euros amb quaranta cèntims (120.737,40 €)
IVA: dinou mil tres-cents disset euros amb noranta-quatre cèntims (19.317,94 €)
Preu total: cent quaranta mil cinquanta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims (140.055,34 €)
Data difusió: 20/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat CITELUM IBÉRICA, S.A.
Import: Cent vint mil set-cents trenta-set euros amb quaranta cèntims (120.737,40 €).
IVA: dinou mil tres-cents disset euros amb noranta-quatre cèntims (19.317,94 €).
Preu total: Cent quaranta mil cinquanta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims (140.055,34 €).
Data difusió: 07/04/2009