Setembre 30, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 48/10

"Restauració de les garites del Baluard de Sant Joan"

ADJUDICACIÓ   
Entitat : REFOART SL 
Data:   21 de desembre de 2010.
Import: Cent mil tres-cents quaranta-quatre euros  amb trenta-un cèntims  (100.344,31 €)
IVA:   Divuit mil seixanta-un euros amb noranta-vuit cèntims ( 18.061,98 €)
Preu total:  Cent divuit mil quatre-cents sis euros amb vint-i-nou cèntims ( 118.406,29 €).
Data difusió: 13/01/2011

Exp. Núm. 46/10

"Adquisició de 800 lots de Nadal per al personal de l'Ajuntament, personal funcionari, laboral i dels Patronats d'Esports, Música i MACE"

ADJUDICACIÓ   
Entitat: BUSCASTELL & ASSOCIATS, S.L.
Data: 21 de desembre de 2010.
Import: vint i quatre mil nou-cents vint euros (24.920 €)
IVA: dos mil nou-cents un euros amb seixanta cèntims (2.901,60 €)
Preu total: vint-i-set mil vuit-cents vint-i-un euros amb seixanta cèntims (27.821,60 €).
Data difusió: 12/01/2011

Exp. Núm. 49/10

"Contractació del servei de regulació i control de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la Ciutat d'Eivissa"

Formalització contracte: 27 de febrer de 2013

-------------------------------
ADJUDICACIÓ
- Entitat:  ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
- Data: 2 d'agost de 2012
- Import (sense IVA): nou-cents vint-i-sis mil nou-cents noranta-set euros (926.997 €)
- Termini formalització contracte: dins un termini no superior a cinc dies naturals a comptar des del següent en què s'hagi rebut requeriment a l'efecte, una vegada transcorregut un termini de quinze dies hàbils des de la notificació de l'adjudicació als licitadors sense que s'hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització.
Data difusió: 17/08/2012

Llegeix més...

Exp. Núm 47/10

"Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema informático IBM POWER SYSTEM iSeries con la moldalidad de renting"

Nota a 4 de febrer de 2011: El contracte s'ha formalitzat en data 2 de febrer de 2011

-------------

ADJUDICACIÓ
Entitat: GESTION CUATROCIENTOS, S.L.
- Data: 11 de gener de 2011
- Import: quaranta-dos mil tres-cents cinquanta-cinc euros amb dotze cèntims (42.355,12 €)
- IVA: set mil sis-cents vint-i-tres euros amb noranta-dos cèntims (7.623,92 €)
- Preu Total: quaranta-nou mil nou-cents setanta-nou euros amb quatre cèntims (49.979,04 €)
-Termini formalització contracte: fins el 10 de febrer de 2011
Data de difusió: 26 de gener de 2011

----------------------------------------------------------
"Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema informático IBM POWER SYSTEM iSeries con la modalidad de renting"

- Mitjançant la present es comunica que la Mesa d’obertura d'ofertes (sobre núm. 2) s’efectuarà el proper divendres dia 3 de desembre de 2010 a les 10, 00 hores.
(Nota a 30 de novembre)

Exp. Núm.: 38/10

"Gestió del servei públic d'abastiment d'aigua potable i clavegueram del municipi d'Eivissa"

"En cumplimiento de la Sentencia núm. 727/2012 de la Sala del TSJ de Baleares de 30 de Octubre de 2012 se entiende prorrogado el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Eivissa y Aqualia Gestión Integral del Agua SA, el 17 de Octubre de 1990 hasta el 31 de Octubre de 2015.
Motivo por el cual se procede a la renuncia de la celebración del contrato tramitado en el expediente de contratación núm. 38/10 (Exp contratación para la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del municipio de Eivissa) con motivo de la Sentencia que reconoce la prórroga tácita que supone la vigencia del contrato hasta el 31 de Octubre de 2015, por cuanto que constituye una causa de interés público, tal y como queda debidamente justificada en el expediente."


----------------------------------------------------------
Nota a 6 de juliol 2011:
"EMPLAÇAMENT DEL RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU PO 86/2011.
En compliment del que disposa l’article 49 de la Llei reguladora de la Jurisdicció contenciós-administrativa, s’emplaça als interessats en el recurs contenciós administratiu que s’instrueix mitjançant PROCEDIMENT ORDINARI número 86/2011, interposat pel Procurador DON ONOFRE PERELLÓ ALORDA, actuant en nom i representació de l'entitat AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A., contra l'acord adoptat per l'Ajuntament d'Eivissa en data 27 de gener de 2011, de desestimació de recurs especial en matèria de contractació interposat per la mercantil Aqualia contra l'acord de Ple de 27 d'octubre de 2010 pel qual s'aprovaren definitivament els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques de l'expedient de contractació de gestió de servei públic d'abastiment i distribució d'aigua potable i sanejament d'Eivissa, perquè puguin personar-se en el termini de nou dies davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca.                                                       
Eivissa , a 5 de juliol de 2011.
L'ALCALDE ACCTAL.
Sgt. Juan Daura Escandell.


-----------------------------------------------------------
Nota a 3 de juny 2011:
Mitjançant la present us comuniquem que l'obertura del sobre núm. 3 s'efectuarà a les 10.00 hores del dimarts dia 7 de juny de 2011 a les dependències municipals de l'edifici Sa Colomina, situat al carrer Canàries, núm. 35, segona planta.

-------------------------------------------------------
Data: 29 de novembre de 2010:
NOTA ACLARATORIA EN RELACIÓ AL CONTINGUT DEL SOBRE NÚMERO 2 DEL PROCÉS DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTIMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI D’EIVISSA.

Atesa la consulta formulada en relació al contingut de les ofertes que s’ha d’incloure en el sobre número 2 : CRITERIOS TÉCNICOS DE ADJUDICACIÓN B.1, B.2 y B.4 NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE “GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE EIVISSA, EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, s’informa el següent:

- Pel que fa a la informació a presentar en relació a l’apartat B.1.1 a), i en concret en lo referent als rendiments de red, en el sobre número 2 no s’ha de fer menció al concret percentage de rendiment de la red ofertat pels licitadors durant els 20 anys del contracte concessional. Aquest percentatge s’haurà d’incloure en el sobre número 3 i en concret en l’apartat corresponent del model de proposició econòmica i tècnica ( annex II del plec ).

- Pel que fa a la informació a presentar en relació a l’apartat B.1.1 b), les possibles millores en la plantilla i organització del personal respecte a la plantilla i organigrama establert en el plec de prescripcións tècniques, s'ha d'entendre que no ha d’incloure el personal que es destini al serveis de manteniment de les dependències municipals, fonts ornamentals i instal·lacions de rec de jardins.

Les empreses interessades en ofertar la millora de manteniment gratuït de dependències municipals i/o la de manteniment de fonts ornamentals i instal·lacions de rec ho hauràn de fer constar al sobre número 3, i en concret a l’apartat corresponent del model de proposició econòmica i tècnica ( annex II del plec ).

Eivissa a 29 de novembre de 2010
EL SECRETARI ACCTAL.,
Sgt. Joaquim Roca Mata

--------------------------------------------------------------------
Nota a 12 de novembre de 2010:

EMPLAÇAMENT DEL RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU PO 177/2010.

En compliment del que disposa l’article 49 de la Llei reguladora de la Jurisdicció contenciós-administrativa, s’emplaça als interessats en el recurs contenciós administratiu que s’instrueix mitjançant PROCEDIMENT ORDINARI número 177/2010, interposat pel Procurador DON ONOFRE PERELLÓ ALORDA, actuant en nom i representació de l'entitat AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A., contra la resolució emesa per l'Ajuntament d'Eivissa per desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra l'acord de prorrogar de forma forçosa el contracte de gestió de servei públic d'abastiment i distribució d'aigua potable i sanejament d'Eivissa, perquè puguin personar-se en el termini de nou dies davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca.

Eivissa, a 12 de novembre de 2010

L'ALCALDESSA
Lurdes Costa Torres

-------------------------------------------------------------
Nota a 7 de novembre de 2010:

Represa del termini de licitació del procediment obert amb varis criteris d'adjudicació per a la contractació de la gestió del servei públic d'abastiment d'aigua potable i clavegueram, (boib de data 6-11-2010 núm. 162)

Havent-se resolt les reclamacions presentades als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de l'expedient esmentat mitjançant acord plenari de data 27 d'octubre de 2010, es fa públic que es reprèn el termini per a la presentació d'ofertes, disposant les empreses interessades de 26 dies naturals comptats a partir de la present publicació.

Els plecs definitius i el model de programa econòmic orientatiu base de licitació es troben a disposició de les empreses interessades en el perfil del contractant de l'Ajuntament d'Eivissa (www.eivissa.es), així com l'acord íntegre de data 27 d'octubre de 2010.

Eivissa, 2 de novembre de 2010.

 EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT

DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL,

Santiago Pizarro Simón

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Annex Plec Tècnic
· Plec Administratiu fins a l'Annex VII
· Annex VIII endavant del Plec Administratiu
· Programa econòmic (comprimit en Zip. Uncop obert és un full de càlcul editable)
· Acord de Ple certificacio 27-10-2010.pdf
· BOIB 6 de novembre 2010

--------------------------------------------

 


Nota a 22 d'octubre de 2010:
RESPOSTA A LES PREGUNTES I ACLARIMENTS REALITZADES PER ESCRIT EN RELACIÓ AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS I AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D'EIVISSA. 

De conformitat al previst a la clàusula núm. 11 del plec de clàusules administratives particulars, es fa pública la documentació adjunta, en contestació a les aclaracions sol·licitades per diversos interessats en la licitació.
Enllaç a:
· Conveni Aqualia
· Conveni Agencia Balear del Agua
· Gestió servei Municipal d'Aigües
· Esquema Hidràulic d'Abastiment
· Estat parc de contadors

· Descàrrega de tota la documentació comprimida en zip

---------------------------------------------------------------------
Nota a 7 d'octubre de 2010
"EMPLAÇAMENT DEL RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU PO 171/2010

En compliment del que disposa l’article 49 de la Llei reguladora de la Jurisdicció contenciós-administrativa, s’emplaça als interessats en el recurs contenciós administratiu que s’instrueix mitjançant PROCEDIMENT ORDINARI número 171/2010, interposat pel Procurador DON ONOFRE PERELLÓ ALORDA, actuant en nom i representació de l'entitat AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A., contra l'acord plenari de l'AJUNTAMENT D'EIVISSA de data 28 de juny de 2010 i mitjançant el qual es desestimava el recurs de reposició interposat contra l'acord de ple de 29 d'abril de 2010 pel qual s'aprovaven definitivament la memòria econòmica i l'avantprojecte de diverses obres hidràuliques per a l'expedient de contractació de gestió del servei públic d'abastiment d'aigua potable i clavegueram, perquè puguin personar-se en el termini de nou dies davant el Jutjat de lo Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca.
Eivissa a 6 d'octubre de 2010
L'ALCALDESSA
Sgt. Lurdes Costa Torres."


-----------------------------------------
Nota a 20 de setembre:
L'Excm. Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada el dia sis de setembre de dos mil deu, adoptà el següent acord:
"Desestimació del recurs especial en materia de contractació contra l'aprovació de l'expedient 38/10 "Gestió del Servei Públic d'Abastiment d'Aigua Potable i Clavegueram"

Enllaç a:
· Certificat desestimació
----------------------------------------------------------------------------------
Nota a 10 de setembre:
·
Decret de l'Alcaldia de suspensió del termini per a la presentació de proposicions

------------------------------------------------------------
Data de difusió: 17 d'agost de 2010: 
"INTERPOSICIÓ DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ CONTRA L'ACORD PLENARI DE 22 DE JULIOL DE 2010 D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D'ABASTECIMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI D'EIVISSA

DILIGENCIA, per fer constar que havent-se interposat Recurs Especial en matèria de contractació contra l'acord plenari de 22 de juliol de 2010 d'aprovació de l'expedient de contractació per a la gestió del servei d'abastiment d'aigua potable i clavegueram del municipi d'Eivissa per l'entitat AQUALIA, GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A, en data 3 d'agost de 2010 (RGE 19.134, de data 9 d'agost de 2010), de conformitat amb el que disposa l'article 37.8 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, es procedent emplaçar tots els interessats per un termini de CINC (5) DIES HÀBILS a partir del dia següent a la publicació del anunci corresponent en el perfil del contractant de l'Ajuntament d'Eivissa a fi que qualsevol interessat pugui presentar les al.legacions que estimi pertinents.

Durant l'esmentat termini tots els interessats podran consultar l'expedient i la documentació relacionada en el Negociat de Contractació (Plaça d'Espanya 1).
Eivissa, 17 d'agost de 2010."

----------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 27 de setembre de 2010

Exp. Núm. 32/10

"Projecte de millora ambiental de les platges del municipi d'Eivissa."

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: SERVEIS MARITIMS COSTERS DE LA MEDITERRANEA, S.L.
- Data: 24 de novembre de 2010
- Import: cent dotze mil seixanta-un euros (112.061 €)
- IVA: vint mil cent setanta euros amb noranta-vuit cèntims (20.170´98 €)
- Preu Total: cent trenta-dos mil dos-cents trenta-un euros amb noranta-vuit cèntims (132.231´98 €)

------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ  PROVISONAL
Entitat:  SERVEIS MARITIMS I COSTERS DE LA MEDITERRÀNEA SL    
Data: 4 de  novembre de 2010.
Import: cent dotze mil seixanta-un euros (112.061 €)
IVA: vint mil cent setanta euros amb  noranta-vuit cèntims  (20.170,98  €)
Preu total: Cent trenta-dos mil dos-cents trenta-un euros amb noranta-vuit cèntims (132.231,98  €)
Data difusió: 10/11/2010

-------------------------------------
Nota a 21 d'octubre de 2010
"La Mesa d’obertura de la proposició relativa als criteris d´adjudicació número 1, 2, 3, 4 i 6, avaluables mitjançant xifres o percentatges (sobre núm. 3) s’efectuarà el proper dilluns dia 25 d'octubre de 2010 a les 10, 00 hores."

----------------------------------
Nota a 8 d'octubre de 2010
"D'acord amb la clàusula num. 16.1 del Plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a canviar la data de l'obertura d'ofertes. La Mesa d'obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 18 d'octubre de 2010 a les 10:00 hores."