Febrer 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 42/10

"Projecte de nau de serveis municipals de manteniment urbà situada al carrer voluntariat nº 5-9"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 24 de novembre de 2010
- Import: un milió cent cinquanta-nou mil nou-cents tretze euros amb setanta-nou cèntims (1.159.913.79 €)
- IVA: dos-cents vuit mil set-cents vuitanta quatre euros amb quaranta-vuit cèntims (208.784.48 €)
- Preu Total: un milió tres-cents seixanta-vuit mil sis-cents noranta-vuit euros amb vint-i-set cèntims (1.368.698.27 €)
Data difusió: 26/11/2010

--------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 12 de novembre de 2010  
- Import: un milió cent cinquanta-nou mil nou-cents tretze euros amb setanta-nou cèntims (1.159.913.79 €)
- IVA: dos-cents vuit mil set-cents vuitanta-quatre euros amb quaranta-vuit cèntims (208.784.48 €)
-Preu Total: un milió tres-cents seixanta-vuit mil sis-cents noranta-vuit euros amb vint-i-set cèntims (1.368.698.27 €)
Data difusió: 12 de novembre 2010

------------------------------------------
Nota a 9 de novembre de 2010

"No havent-se aportat per l'adjudicatari provisional la documentació requerida i d’acord amb la clàusula núm. 19.3 i 20.6 del Plec de clàusules particulars, se us comunica que la Mesa de proposta d'adjudicació provisional es celebrarà el pròxim dia 11 de novembre de 2010 a les 10:00 hores a les dependències municipals de Can Botino."

-------------------------------------- 
    
ADJUDICACIÓ PROVISONAL
Entitat: PROMOCIONES VIA RONDA SL 
Data: 15 d'octubre de 2010.
Import: un milió noranta-nou mil cent trenta-set euros amb noranta-tres cèntims (1.099.137,93 €)
IVA: cent noranta-set mil vuit-cents quaranta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims (197.844,83 €)
Preu total: un milió dos-cents noranta-sis mil nou-cents vuitanta-dos euros amb setanta-sis cèntims ( 1.296.982,76 €)
Data difusió: 18 d'octubre 2010

---------------------------------------------------------------------------
Nota a 6 d'octubre de 2010
"D'acord amb la clàusula num. 17.1 del Plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a canviar la data de l'obertura d'ofertes. La Mesa d'obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 13 d'octubre de 2010 a les 10:00 hores."
--------------------------------------

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 29 de setembre de 2010.

Enllaç a: 
· Plec administratiu
· Projecte
· Memòria millores
· Projecte d'activitats
· BOIB núm. 135 de data 16/09/2010, edicte núm. 19.789.

Exp. Núm. 30/10

"Proyecto dotación energía solar térmica para el complejo deportivo Es Viver"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  GASIFRED SAC, S.L.
- Data: 20 de desembre de 2010
- Import: cent vuitanta-nou mil nou-cents noranta-cinc euros amb seixanta-tres cèntims (189.995,63 €)
- IVA: trenta-quatre mil cent noranta-nou euros amb vint-i-un cèntims (34.199,21 €)
- Preu Total: dos-cents vint-i-quatre mil cent noranta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims (224.194,84 €)
Data difusió: 10/01/2011

-------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: GASIFRED, S.L.
- Data: 24 de novembre 2010
- Import: cent vuitanta-nou mil nou-cents  noranta-cinc euros amb seixanta-tres cèntims (189.995.63 €)
- IVA: trenta-quatre mil cent noranta-nou euros amb vint-i-un cèntims (34.199.21 €)
- Preu Total: dos-cents vint-i-quatre mil cent noranta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims (224.194.84 €)
Data difusió: 1 desembre 2010

-------------------------------------------------- 
Nota a 9 de novembre de 2010
"No havent-se aportat per l'adjudicatari provisional la documentació requerida i d'acord amb la clàusula núm. 20 del Plec de clàusules administratives particulars, es comunica que la Mesa de proposta d'adjudicació provisional es celebrarà el pròxim dia 11 de novembre de 2010 a les 10:00 hores a les dependències municipals de Can Botino"

---------------------------------
    
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL
Entidad:   MASTERCOLD SL  
Fecha: 20 de  octubre  de 2010.
Importe:  ciento ochenta y ocho mil quinientos setenta y siete euros con ochenta y un céntimos ( 188.577,81 €)
IVA:  Treinta y tres mil novecientos curenta y cuatro euros con un céntimo   (33.944,01 €)
Preu total:   Doscientos veintidós mil quinientos veintiún euros con ochenta y dos céntimos ( 222.521,82 €)
Data difusió: 21/10/2010

-------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 10 de setembre de 2010.

Enllaç a:
- Plec administratiu
- Projecte
BOIB núm. 126 de data 28/08/2010 (anunci núm. 18919)

EXP. Núm. 41/10

"Concert de Pasión Vega la nit del 5 d'agost de 2010, dins de les Festes de la Terra 2010"

Nota difusió: 4 d'agost de 2010

 

 • ADJUDICACIÓ DEFINITIVA”
 • Entitat: PASION VEGA, S.L.
 • Data: 4 d'agost de 2010
 • Import: trenta mil euros (30.000 €)
 • IVA:  cinc mil quatre-cents euros (5.400 €)
 • Preu Total: trenta-cinc mil quatre-cents euros (35.400 €)

 

...............................................................................

Nota difusió: 4 d'agost de 2010

 •  ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
 • Entitat: PASION VEGA, S.L.
 • Data: 4 d'agost de 2010
 • Import: trenta mil euros (30.000 €)
 • IVA:  cinc mil quatre-cents euros (5.400 €)
 • Preu Total: trenta-cinc mil quatre-cents euros (35.400 €)

Exp. núm. 6/10

"Neteja de vidres de les dependències municipals"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS ELEAL, S.L.
- Data: 4 de novembre de 2010
- Import: cinquanta-un mil vuit-cents euros (51.800 €)
- IVA: nou mil tres-cents vint-i-quatre euros (9.324 €)
- Preu Total:seixanta-un mil cent vint-i-quatre euros (61.124 €)
Data difusió: 10/11/2010

--------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ   PROVISONAL
Entitat:    LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS ELEAL  SL
Data:  2  de  setembre de 2010.
Import:    cinquanta-un mil vuit-cents euros (51.800 €)
IVA:   nou mil tres-cents vint-i-quatre euros ( 9.324  €)
Preu total :  Seixanta-un mil  cent vint-i-quatre euros ( 61.124 €) 
Data difusió: 7 de setembre de 2010

--------------------------------------------------------
Nota a 20 d'agost de 2010:
"Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el proper dia 23 d'agost de 2010 a les 10:00 hores per procedir a l'obertura de l'oferta relativa als criteris avaluables mitjançant xifres o percentatges (Sobre núm.3)."

--------------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins al 9 d 'agost de 2010

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· BOIB núm. 110 de data 24 de juliol de 2010, anunci num. 16.578

Exp. Núm.: 7/10

"Subministrament de productes de neteja"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
- Entitat:  MARIPOL & ROYAL, S.L.
- Data: 4 de novembre de 2010
- Import: cinquanta-dos mil euros (52.000 €)
- IVA: nou mil tres-cents seixanta euros (9.360 €)
- Preu Total: seixanta-un mil tres-cents seixanta euros (61.360

--------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISONAL
Entitat: MARIPOL & ROYAL SL
Data: 2 de setembre de 2010.
Import: cinquanta-dos mil euros (52.000 €)
IVA: nou mil tres-cents seixanta euros ( 9.360 €)
Preu total: Seixanta-un mil tres-cents seixanta euros ( 61.360 €)
Data difusió: 7 de setembre de 2010

--------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins al 9 d'agost de 2010

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· BOIB núm. 110 de data 24/07/2010 (anuncio núm. 16574)

Exp. núm. 35/10

"Servei informació turística a les oficines municipals"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: MUCHOTICKET SL
Data: 10 de setembre de 2010.
Import: vuitanta-sis mil trenta-sis euros amb seixanta cèntims (86.036,60 €)
IVA: quinze mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-nou cèntims (15.486,59 €)
Preu total: Cent un mil cinc-cents vint-i-tres euros amb dinou cèntims (101.523,19 €)
Data de difusó: 21 de setembre de 2010

---------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: MUCHOTICKET, S.L.
- Data: 20 d'agost de 2010
- Import: vuitanta-sis mil trenta-sis euros amb seixanta cèntims (86.036.60 €)
- IVA: quinze mil quatre-cents vuitanta euros amb cinquanta-nou cèntims (15.486.59 €)
- Preu Total: cent un mil cinc-cents vint-i-tres euros amb dinou cèntims (101.523.19 €)
Data difusió: 1 de setembre de 2010

--------------------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins al 9 d'agost de 2010

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· BOIB núm. 110 de data 24 de juliol de 2010, anunci num. 16.576