Juny 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 3/10

"Subministre, amb la modalitat d’arrendament financer amb opció de compra (LEASING), del moblament dels edificis Torre l i Torre ll de l’Ajuntament d'Eivissa"

ADJUDICACIÓ  DEFINITIVA 
Entitat:  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA
Data:  25 d'agost de 2010.
Import:  un milió dos mil quatre-cents quaranta-cinc euros amb seixanta cèntims  (1.002.445,60 €)
IVA: seixanta-dos mil sis-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims  (62.652,85 €)
Preu total:  un milió cent vuitanta-dos mil vuit-cents vuintanta-cinc euros amb vuitanta-un cèntims  (1.182.885,81 €)  per l'arrendament financer, amb l'import de l'opció de compra de seixanta-dos mil sis-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims (62.652,85 €), més l'IVA corresponent, onze mil dos-cents setanta-set euros amb cinquanta-un cèntims (11.277,51 €), el que fa un preu total per l'opció de compra de setanta-tres mil nou-cents trenta euros amb trenta-sis cèntims (73.930,36 €)

---------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
- Entitat: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- Data: 7 de juliol de 2010
- Import: un milió dos mil quatre-cents quaranta-cinc euros amb seixanta cèntims (1.002.445.60 €)
- IVA: cent vuitanta mil quatre-cents quaranta euros amb vint-i-un cèntims (180.440.21 €)
- Preu Total: un milió cent vuitanta-dos mil vuit-cents vuitanta-cinc euros amb vuitanta-un cèntims (1.182.885.81 €) per l'arrendament financer, amb l'import de l'opció de compra de seixanta-dos mil sis-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims (62.652.85 €), més l'I.V.A. corresponent onze mil dos-cents setanta-set euros amb cinquanta-un cèntims (11.277.51 €), el que fa un preu total per l'opció de compra de setanta-tres mil nou-cents trenta euros amb trenta-sis cèntims (73.930.36 €)
- Data difusió: 12 de juliol de 2010

-----------------------------------------------------
Nota a 15 d'abril de 2010:
Atès el volum de documentació administrativa a examinar, mitjançant la present us comuniquem que la Mesa d'obertura de les proposicions relatives als criteris d'adjudicació B i D.1 no avaluables mitjançant xifres o percentatges (sobre núm. 2) prevista per al dia 19 d'abril de 2010 a les 10.00 h, queda suspesa fins a la finalització de l'examen de l'esmentada documentació, moment en el qual es procedirà a convocar la data de la pertinent Mesa d'obertura d'ofertes relatives als criteris no avaluables.

--------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 16 de febrer de 2010.
Termini de presentació d'ofertes: fins el  9 d’abril de 2010.

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Inventari
· Quadre d'amortització
· Situació CETIS
· Memòria Torre 1
· Memòria Torre 2
· Plànols Torre 1
· Plànols Torre 2
· Detalls Torre 1
· Detalls Torre 2 (1)
· Detall Torre 2 (2)

Exp. Núm. 43/09

"Dotació de maquinària de climatització, climatitzadors i refredadores, als edificis municipals situats al edifici del CETIS"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.
- Data: 16 d'agost de 2010
- Import: cent quaranta-quatre mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-set cèntims (144.525.27 €)
- IVA: vint-i-sis mil catorze euros amb cincuanta-cinc cèntims (26.014.55 €)
- Preu Total: cent setanta mil cinc-cents trenta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims (170.539.82 €) 
Data de difusió: 6 de setembre de 2010

----------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA
Data: 20 de juliol de 2010.
Import: cent quaranta-quatre mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-set cèntims (144.525,27 €)
IVA: vint-i-sis mil catorze euros amb cinquanta-cinc cèntims ( 26.014,55 €)
Preu total: cent setanta mil cinc-cents trenta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims ( 170.539,82 €)
Data difusió: 22 de juliol de 2010

------------------------------------------
Nota a 30 de juny de 2010:
"Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el dia 5 de juliol de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació".

-----------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Un criteri d'adjudicació, el preu.
Termini de presentació d'ofertes: fins el  8 de març de 2010.

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Memòria CETIS
· Projecte CETIS AA
· BOIB 20/02/2010

Exp. Núm. 36/09

“Adquisició de 750 lots de Nadal per al personal de l´Ajuntament, personal funcionari, laboral i dels Patronats d´Esports, Música i  Mace”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: ENOTECUM PROFESIONAL, S.L.

Data: 28 de desembre de 2009
Import: vint mil cinc-cents cinquanta euros (20.550 €)
IVA: mil quatre-cents trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims (1.438´50 €)
Preu Total: vint-i-un mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (21.988´50 €).

------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

Entitat: ENOTECUM PROFESIONAL,S.L.
- Data: 1 de desembre de 2009
- Import: vint mil cinc-cents cinquanta euros (20.550 €)
-IVA: mil quatre-cents trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims (1.438,50 €)
-Preu Total: vint-i-un mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (21.988,50 €).

Exp. Núm. 42/09

"ADQUISICIÓ DE TRES VEHICLES ADAPTATS PER A LA POLICIA LOCAL"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:

Entitat: MULTI AUTO PALMA, S.L.
Data: 10 de desembre 2009
Import: cinquanta-tres mil quatre-cents vint-i-nou euros (53.429 €)
I.V.A.:  vuit mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims (8.548´64 €)
Preu Total: seixanta-un mil nou-cents setanta-set euros amb seixanta-quatre cèntims (61.977´64 €)

--------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Entitat: MULTIAUTO PALMA, S.L.
Data: 18 de novembre de 2009
Import: cinquanta-tres mil quatre-cents vint-i-nou euros (53.429 €)
IVA: vuit mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims (8.548,64 €)
Preu total: seixanta-un mil nou-cents setanta-set euros amb seixanta-quatre cèntims (61.977,64 €)

Exp. Núm. 38/09

“Servicio de Retirada, traslado y depósito de vehículos de la vía pública en exclusión de clasificación”

Data difusió: 29 de gener 2009
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  ANTONIA ROSELLO ROIG
- Data: 25 de gener de 2010
- Import: sis-cents noranta mil euros (690.000 €)
-IVA: cent deu mil quatre-cents euros (110.400 €)
-Preu Total: vuit-cents mil quatre-cents euros (800.400 €) pels dos anys de contracte, sent els preus unitaris els del plec de prescripcions tècniques particulars.

-----------------------------------------------------------------
Nota a 29 de desembre de 2009:
ADJUDICACIO PROVISIONAL

Entitat: ANTONIA ROSELLO ROIG.     
-   Data: 21 de desembre 2009
-  Import: sis-cents noranta mil euros (690.000 €)
-  I.V.A.:  cent deu mil quatre-cents euros (110.400 €)
-    Import total: vuit-cents-mil quatre-cents euros (800.400 €) pels dos anys de contracte, sent els preus unitaris els del plec de prescripcions tècniques particulars.

----------------------------------------------------------
Nota a 17 de desembre:
“La Mesa de proposta d´adjudicació provisional s´efectuarà el proper dilluns dia 21 de desembre de 2009 a les 9:30 hores.“

-----------------------------------------------------------
Nota a 10 de desembre de 2009: La Mesa d´obertura  de la proposició econòmica i oferta relativa als criteris d´adjudicació evaluables mitjançant xifres o porcentatges (sobre número 3), s´efectuarà el proper dilluns dia 14 de desembre de 2009 a les 10:00 hores.

Nota a 12 de novembre de 2009:
La composició de la Mesa de Contractació figura a la cláusula 15 del plec de condicions administratives.

-----------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d´adjudicació
Termini presentació ofertes: fins el 18 de novembre de 2009

Enllaç a:
· Boib núm. 164 de 10 de novembre de 2009
· Plec tècnic
· Plec administratiu

Exp. Núm. 35/09

“Restauració dels parapets entre Sant Bernat i Santa Tecla”.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: REFOART,S.L.
Data: 28 de desembre de 2009
Import: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents quaranta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (382.345,58 €) 
IVA: seixanta-un mil cent setanta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims (61.175,29 €)
Preu Total: quatre-cents quaranta-tres mil cinc-cents vint euros amb vuit-cents setanta-sis cèntims (443.520,876 €).

-----------------------------------------------------------
ADJUDICACIO PROVISIONAL
Entitat: REFOART, S.L.
Data: 15 de desembre 2009
Import: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents quaranta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (382.345,58 €) 
I.V.A.:  seixanta-un mil cent setanta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims (61.175,29 €)
Import total: quatre-cents quaranta-tres mil cinc-cents vint euros amb vuit-cents setanta-sis cèntims (443.520,876 €).
Data difusió: 17/12/09

-------------------------------------------------------------
Nota a 10 de desembre de 2009:  La Mesa d´obertura de la proposició relativa als criteris d´adjudicació número 1 i 2c) avaluables mitjançant xifres o porcentatges (sobre núm.3) s´efectuarà el proper dilluns dia 14 de desembre de 2009 a les 14:00 hores.

Nota a 12 de novembre de 2009:
La composició de la Mesa de Contractació figura a la clàusula 15 del plec de condicions administratives particulars.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Termini de presentació d’ofertes: fins el 20 de novembre de 2009.
Enllaç: Boib 7 de novembre

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Plec de condicions
· Memòria
· Plànols
· Medicions i pressupost
· Seguretat i salut