Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Num. 4024/2015

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL SANEJAMENT I DEL PROVEÏMENT DE L'AIGUA DE L'AVINGUDA ESPANYA ENTRE EL CARRER CANÀRIES I EL CARRER EXTREMADURA

ADJUDICACIÓ

Entitat: Hermanos Parrot, S.A.
Import: cinquanta-cinc mil nou-cents vuitanta euros (55.980 €)
IVA: onze mil set-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta cèntims (11.755,80 €)
Preu total: seixanta-set mil set-cents trenta-cinc euros amb vuitanta cèntims (67.735,80 €)
Data formalització contracte: 16 de juny de 2015.

 

Exp. Núm. 6374/2015

"Abalisament de l'emissari de Talamanca"

ADJUDICACIÓ
Entitat: NÁUTICA CASTAVI SL
Import:
setze mil  cent quinze euros (16.115 €)
IVA: tres mil tres-cents vuitanta-quatre euros amb quinze cèntims (3.384,15 €)
Preu total: dinou mil quatre-cents noranta-nou euros quinze cèntims (19.499,15 €)
Data formalització contracte: 24 de juny de 2015.

------------------------------------
Nota a 4 de juny de 2015

Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de Contractació per l'obertura de l'oferta econòmica, per al proper dilluns dia 8 de juny de 2015 a les 9,15 hores a les dependències municipals situades al carrer de Canàries núm. 35, 2n pis, de la ciutat d'Eivissa.

-------------------------------

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: únic criteri d'adjudicació el preu
Termini de presentació d'ofertes: 3 de juny de 2015
Data publicació Boib: 19 de maig de 2015

Enllaç a:
Plec de clàusules administratives particulars
Publicació BOIB
Criteris d’adjudicació
Plec de prescripcions tècniques particulars
Annex al PPTP
Quadre de caractéristiques del contracte administratiu

Exp. Núm. 5889/2014

"Ejecución de aceras del colegio Sa Bodega"
 
ADJUDICACIÓ
Entitat: HERMANOS PARROT SA
Import: quaranta-nou mil  quatre-cents  vuitanta euros ( 49.480 €)
IVA: deu mil tres-cents  noranta euros amb  vuitanta cèntims (10.390,80 €)
Preu total: cinquanta-nou mil  vuit-cents  setanta euros amb  vuitanta cèntims (59.870,80 €)
Data formalització contracte: 23 d'abril de 2015.

Exp. 4197/2015

"SERVEI PÚBLIC DE VIGILÀNCIA, PREVENCIÓ, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL MUNICIPI D'EIVISSA"

ADJUDICACIÓ

Entitat: PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS  SL
Import:  quatre-cents quaranta-vuit mil quatre-cents cinquanta-tres euros amb vint cèntims ( 448.453,20 €)
IVA:  noranta-quatre mil cent setanta-cinc euros amb disset cèntims ( 94.175,17 €)
Preu total: cinc-cents quarant-dos mil sis-cents vint-i-vuit euros amb trenta-set cèntims ( 542.628,37 €)
Data formalització contracte: 26 d'agost de 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------

Nota a 22 de juny de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a
fixar la data de la Mesa de contractació per a l'apertura dels sobres núm. 2 i 3,  el dia 24 de juny de 2015, a les 8,00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2n pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de Contractació per l'obertura de l'oferta tècnica (criteris no avaluables automàticament), per al proper dia 4 de juny de 2015 a les 8,15 hores a les dependències municipals situades al carrer de Canàries núm. 35, 2n pis, de la ciutat d'Eivissa.

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota:
Mitjançant la present es us comunica que s'ha procedit a ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 18 de maig de 2015 atès que no s'han rebut totes les ofertes enviades per correu certificat. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant i serà notificada a tots els licitadors.

--------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA ACLARATÒRIA
Havent-se detectat error en el annex ll (model d'oferta econòmica) del plec de clàusules administratives, s'adjunta el model d'oferta econòmica degudament corregit.
Enllaç a:
· Annex II corregit

------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: 11 de maig de 2015
Data publicació Boib: 23 d'abril de 2015

Enllaç a:
· Boib
· Plec condicions tècniques
· Plec condicions administratives
· Quadre de criteris adjudicació
· Quadre característiques contracte