abril 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 11727/2014

"Projecte de construcció de 112 nínxols en el cementeri nou d'Eivissa, grups BF i BG"
 
Adjudicació:
- Entitat: OBRAS REUNIDAS, S.L.
- Import: Cinquanta-set mil tres-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-set cèntims (57.324,87 €)
- IVA: Dotze mil trenta-vuit euros amb vint-i-dos cèntims (12.038,22 €)
- Preu total: seixanta-nou mil tres-cents seixanta-tres euros amb nou cèntims (69.363,09 €)
- Data formalització contracte: 10 de març de 2015

Exp. Núm. 12059/2014

"Suministro de caucho para el relleno de alcorques en el Municipio de Eivissa"
 
Adjudicació:
- Entitat: PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS, S.L.
- Import: Quaranta mil euros (40.000 €)
- IVA: Vuit mil quatre-cents (8.400 €)
- Preu total: Quaranta-vuit mil quatre-cents euros (48.400 €)
- Data formalització contracte: 12 de març de 2015

Exp. Núm. P1/2012

"Venda de varis inmobles situats a l'Avinguda Santa Eulalia des Riu amb accès per carrer Carles III, núm. 6"

Procediment:  Adjudicació directa
Criteris d'adjudicació:  Segons ordre de presentació de sol·licituds.
Data publicació BOIB núm. 35: 17 de  març  de 2016
Presentació d'ofertes: A partir del dia 1 d'abril de 2016.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=aHQiVccYvuMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

------------------------------------------------------------------
Nota informativa a: 1/06/2015
Decret classificació de licitadors de data  22/04/2015.

Enllaç a:
· Classificació en PDF

-------------------------------------------------------
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per realitzar l'apertura d'ofertes per al proper dia 21 d'abril de 2015 a les 8,30 hores a les dependències municipals sites al Carrer Canàries núm. 35, 4t pis, de la ciutat d'Eivissa.
 

------------------------------------------------------------------------------------
Se us comunica que s'ha procedit a fixar la data per realitzar la visita guiada per poder visualitzar les oficines i aparcaments objecte d'alineació, el proper dijous dia 26 de març de 2015 a les 9,30 hores. El punt de trobada serà a la mateixa entrada del edifici (planta baixa) en el carrer Carles III núm. 6.

------------------------------------------------------------------------------------
Se us comunica que s'ha procedit a fixar la data per realitzar la visita guiada per poder visualitzar les oficines i aparcaments objecte d'alineació, el proper divendres dia 20 de març de 2015 a les 11,30 hores. El punt de trobada serà a la mateixa entrada del edifici (planta baixa) en el carrer Carles III núm. 6.
Procediment:
Obert
Criteri d'adjudicació: Subhasta
Termini de presentació d'ofertes: 30 de març de 2015
Data publicació BOIB: 14 de març de 2014

Enllaç a:
Bases en PDF
Publicació BOIB

Exp. núm. 53/2014

Contracte d'assistència tècnica per a l'espai cultural Can Ventosa

Nota a 25 de febrer de 2015

Adjudicació:
- Entitat: SONOIBIZA, S.L.
- Import: quaranta-un mil tres-cents vint-i-dos euros amb trenta-dos cèntims (41.322,32 €)
- IVA: vuit mil sis-cents setanta-set euros amb seixanta-vuit cèntims (8.677,68 €)
- Preu total: cinquanta mil euros (50.000 €)
- Data formalització contracte: 26 de febrer de 2015

Exp. 11043/2014

Projecte de demolició de l'edifici de l'antiga Delegació de Govern, en l'Av. Isidoro Macabich, núm. 12-14

ADJUDICACIÓ
Entitat:
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MEDINA SL
Import:  cent vint mil dos-cents seixanta-tres euros amb dos cèntims (120.263,02 €)
IVA:  vint-i-cinc mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (25.255,23 €)
Preu total:   cent quaranta-cinc mil cinc-cents divuit euros amb vint-i-cinc cèntims ( 145.518,25 €)
Data formalització contracte: 14 de maig de 2015.

-----------------------------------------
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per realitzar la proposta d'adjudicació per al proper dia 21 d'abril de 2015 a les 8,15 hores a les dependències municipals sites al Carrer Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

-------------------------------
Procediment:
Obert.
Criteris d'adjudicació:
Un únic criteri el preu.
Termini de presentació d'ofertes:
fins al dia 12 de març de 2015.
Data publicació BOIB: 14 de febrer de 2015.

Enllaç a:
· Anunci BOIB
· Plec de clàusules administratives
· Quadre de característiques tècniques
· Projecte