Setembre 26, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. núm. 53/2014

Contracte d'assistència tècnica per a l'espai cultural Can Ventosa

Nota a 25 de febrer de 2015

Adjudicació:
- Entitat: SONOIBIZA, S.L.
- Import: quaranta-un mil tres-cents vint-i-dos euros amb trenta-dos cèntims (41.322,32 €)
- IVA: vuit mil sis-cents setanta-set euros amb seixanta-vuit cèntims (8.677,68 €)
- Preu total: cinquanta mil euros (50.000 €)
- Data formalització contracte: 26 de febrer de 2015

Exp. 11043/2014

Projecte de demolició de l'edifici de l'antiga Delegació de Govern, en l'Av. Isidoro Macabich, núm. 12-14

ADJUDICACIÓ
Entitat:
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MEDINA SL
Import:  cent vint mil dos-cents seixanta-tres euros amb dos cèntims (120.263,02 €)
IVA:  vint-i-cinc mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (25.255,23 €)
Preu total:   cent quaranta-cinc mil cinc-cents divuit euros amb vint-i-cinc cèntims ( 145.518,25 €)
Data formalització contracte: 14 de maig de 2015.

-----------------------------------------
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per realitzar la proposta d'adjudicació per al proper dia 21 d'abril de 2015 a les 8,15 hores a les dependències municipals sites al Carrer Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

-------------------------------
Procediment:
Obert.
Criteris d'adjudicació:
Un únic criteri el preu.
Termini de presentació d'ofertes:
fins al dia 12 de març de 2015.
Data publicació BOIB: 14 de febrer de 2015.

Enllaç a:
· Anunci BOIB
· Plec de clàusules administratives
· Quadre de característiques tècniques
· Projecte

Exp. 10916/2014

Rehabilitació del carrer Carles Roman Ferrer

Adjudicació:

 

  • Entitat: HERMANOS PARROT, S.A.
  • Import: noranta-nou mil sis-cents euros (99.600 €)
  • IVA: vint mil nou-cents setze euros (20.916 €)
  • Preu total: cent vint mil cinc-cents setze euros (120.516 €)
  • Data formalització contracte: 10 de febrer de 2015

 

-------------------------------------

Nota a 9 de gener de 2015:

Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dimarts 13 de gener de 2015 a les 8,45  hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

Exp. Núm. 5/14

Exp. Núm. 5/14 "SUBMINISTRAMENT DE VEHÍCLE FURGÓ BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES".

Nota informativa a 19-12-2014: Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 23 de desembre de 2014 a les 8:00 hores a les dependències municipals sites al C/de Canaries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

-------------------------------------

Nota informativa a 12-12-2014: Mitjançant Decret de l'Alcaldia de data 12 de desembre de 2014 s'ha procedit a ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 15 de desembre de 2014.

Enllaç al decret

Exp. P3/13 (7899/2014)

Alienació onerosa dels expendedors de la zona blava

Procediment: Subhasta pública.
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 10 de novembre de 2014.
Data publicació BOIB: 30 d'octubre de 2014.

Enllaç a:

· Plec de clàusules

· Anunci BOIB