abril 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 2/14

"Gestión del servicio público para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos: (Fracción, resto y orgánica); selectiva: (Vidrio, envase ligero, papel y cartón), así como para la limpieza viária y de playas del Municipio de Eivissa"

Les publicacions relatives a aquest expedient es troben en la següent direcció:
· https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=CdNCQQzhURoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D"


--------------------------------------------------------------
Mijtançant la present es comunica que l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinaria en data 26 de juny de 2015, acordà nomenar al President i Vocal de la mesa de contratació per l'expedient "Gestión de servicios públicos para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbano (fracción resto y orgánica) selectiva (vidrio, envase ligero, papel y cartón) así como para la limpieza viaria y de playas bajo la modalidad de concesión" quedant de la següent manera:

President: Alcalde o qui legalment el substitueixi
Vocal: Ildefonso Molina Jiménez.
Suplent: Montserrat Garcia Cuenca

----------------------------------------------------

Nota a 23 d'abril de 2015 :
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de Contractació per l'obertura de l'oferta tècnica i econòmica (sobre C), per al proper dia 27 d'abril de 2015 a les 9,15 hores a les dependències municipals situades al carrer de Canàries núm. 35, 2n pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------------------------------
Nota a 11 de març de 2015:

Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de Contractació per l'obertura de l'oferta tècnica (sobre B) de les entitats GBI SERVEIS, S.A i UTE STV GESTIÓN S.L. AUDECA, S.L.U. per al proper divendres dia 13 de març de 2015 a les 8,30 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------------

Nota a 3 de febrer de 2015:
Mitjançant resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals es suspèn el procediment de contractació, a la vista de la sol·licitud de mesures cautelars presentat per l'entitat UTE AUDECA, S.L.U. i STV GESTIÓN, S.L., de manera que sigui la resolució del recurs la que acorda l'aixecament de la mesura acordada.

---------------------------------------

Nota a 13 de gener de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 19 de gener de 2015 a les 10,00 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------------

Anunci de requeriment de documentació de data 20 d'octubre de 2014.

Enllaç:
· Anunci en PDF

----------------------------------------

Nota a 10 de juliol de 2014
Mitjançant resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals s'aixeca la suspensió acordada per al procediment de contractació, a la vista del recurs especial interposat en materia de contractació per la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, s'adjunta còpia del mateix.

Enllaç a:
· Resolució en PDF

----------------------------------------
Nota informativa a 25 de juny de 2014
Mitjançant resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals es suspèn el procediment de contractació, a la vista del recurs especial interposat en materia de contractació per la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, de manera que sigui la resolució del recurs la que acordarà l'aixecament.

----------------------------------------
Nota informativa a 12 de juny de 2014:
Publicació informe tècnic consultes realitzades fins el 9 de juny de 2014:
· Informe consultes II

Plànols serveis afectats per soterrament de contenidors
· Planols comprimits en .zip

----------------------------------------
Publicació informe tècnic consultes:
· Informe tècnic
· Ubicació actual instal·lacions

Nota informativa a 10 de juny de 2014:
· Decret presentació de proposicions

--------------------------------------------------
NOTA INFORMATIVA A 27 DE MAIG DE 2014:

Es publica Decret en relació a els aclariments a les qüestions plantejades a la reunión informativa amb les empreses interesssades celebrada el dia 23 d'abril de 2014.
· Decret aclaracions

Documentació al que fa referència el Decret:
· Annexe
· Plànols en autocad revisats

TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES:
En compliment de l'acord plenari de 30-04-2014 la suspensió del termini per presentar proposicions s'aixecarà a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de les qüestions en el perfil del contractant, dia a partir del qual es reprendrà el que resti del termini per presentar proposicions, pel que resten 18 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació de l'esmentat Decret al perfil del contractant.

TERMINI PER EFECTUAR CONSULTES:
Set dies naturals abans que finalitzi el termini per presentar proposicions, s'hauran de presentar per e-mail a la direcció: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i tant les consultes com la seva resposta es publicaran al perfil del contractant.

----------------------------
NOTA INFORMATIVA A 20 DE MAIG DE 2014:
ACORD DEL PLE DE L'EXCM. AJUNTAMENT D'EIVISSA EN SESSIÓ ORDINARIA EN DATA 30 D'ABRIL DE 2014

Enllaç a:
· Certificat acord de ple

-----------------------------------------
Nota a 25 d'abril de 2014:
Decret suspensió de termini de presentació de proposicions.

Enllaç a:
· Decret de suspensió en pdf


-----------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Diversos criteris d'adjudicació
Termini presentació ofertes: 30 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació al BOIB
Data reunió informativa: 12:00 hores del 23 d'abril de 2014 al c/Canàries núm. 35

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Avantprojecte explotació recollida residus
· Avantprojecte explotació instal·lacions
· Planimetria (comprimida en zip 250Mb)
· Plànols en Autocad (comprimit .rar 17Mb)
· Publicació al BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8300/seccio-v-anuncis/475

Exp. Núm. 21/13

"Subministrament de productes de neteja"

Nota a 4 de febrer de 2015:
Se us comunica que mitjançant decret de data 26 de gener de 2015, s'ha procedit a declarar desert l'expedient de referència.
Enllaç a decret

----------------------------------------------

Nota a 13 de gener de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 15 de gener de 2015 a les  8,15 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------------------------

Nota:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 29 d'octubre de 2014 a les 8:15 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------------------------
Nota:
Mesa de contractació
per a l'apertura d'ofertes (sobre núm. 4), dia 28 d'abril de 2014, a les 10,00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.


----------------------------------------------
Nota:
Decret aixecament suspensió de termini de presentació de proposicions.

Enllaç a:
· Decret aixecament suspensió


---------------------------------------------------
Nota a 11 d'abril de 2014:
Enllaç a aclariments i rectificacions de la documentació que regeix la licitació "subministrament de productes de neteja per al concurs (exp. 21/13)"

Enllaç a:
· Aclariments i rectificacions en pdf
· Annexe I
· Plec administratiu corregit

-----------------------------------------------
Nota a 10 d'abril de 2014:
Decret suspensió de termini de presentació de proposicions.

Enllaç a:
· Decret en pdf

--------------------------------------------------------
Nota aclaratoria: La aportació del annex III del Plec de Condicions Administratives Particulars permet substituir la documentació general (sobre nº 1) segons l'establert a l'article 146.4 del TRLCSP, i en concret la documentació requerida al punt 14.1.1 a), b) i c) de l'esmentat Plec de Condicions.

-------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 11 d'abril de 2014.
Data publicació BOIB: 27 de març de 2014.

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Boib

Exp. Núm. 23/13

"Servei de custòdia externa de l'arxiu administratiu de l'Ajuntament d'Eivissa"

ADJUDICACIÓ
Entitat: NOMESPAPER DCA SL
Data:
 18 de març de 2014
Import: cent vint mil euros (120.000 €)
IVA: vint-i-cinc mil dos-cents euros (25.200 €)
Preu total: cent quaranta-cinc mil dos-cents euros (145.200 €)
Formalització contracte: 20 de març de 2014

-------------------------------------------------------
Nota aclaratòria:
Es fa saber als licitadors que s'ha observat una errada de caire tipogràfic a l'annexe II del plec administratiu, model d'oferta econòmica:
On diu "..., pels següents preus unitaris segons el preu per hora per persona de prestació del servei: ...", ha de dir   "..., pels següents preus unitaris:  - Transferència:       ...... euros/contenidor
- Inventariat:             ...... euros/registre informàtic
- Manipulació:          ...... euros/contenidor
- Custòdia:               ...... euros/contenidor (mensuals)
- Consultes normals: ..... euros (.... euros + 21% IVA:...)
- Consultes urgents:  ..... euros (.... euros + 21% IVA:....)
- Contenidor:            ...... euros/unitat
- Carpetes:               ...... euros/unitat, ..."

------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Únic criteri d'adjudicació el preu
Termini de presentació d'ofertes: fins el 19 de febrer de 2014
Data publicació BOIB: 4 de febrer de 2014

Enllaç:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques 
· Annexe en pdf

Exp. Núm.: 15/13

"Servei de neteja de les dependències de les instal·lacions esportives del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa"

Entitat: FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA
    
Data: 8 d'abril de 2014
Import: cent seixanta mil vuit-cents setanta-tres euros  amb noranta-sis cèntims (160.873,96 €)
IVA: trenta-tres mil set-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta-tres cèntims (33.783,53 €)
Preu total: Cent noranta-quatre mil sis-cents cinquanta-set euros  amb  quaranta-nou cèntims (194.657,49 €)
Formalització contracte: 16 d'abril de 2014

--------------------------------------------------------
Mitjançant la present se us comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per efectuar la proposta d'adjudicació per al proper dia 24 de febrer de 2014 a les 9,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


-----------------------------------------------------------
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes (sobres números 2 i 3) per al proper dia 18 de febrer de 2014 a les 9,00 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


--------------------------------------------------------
Es comunica que s'ha procedit a fixat la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes (sobre núm. 4) per al proper dia 27 de gener de 2014 a les 9,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


------------------------------------------------------------------------------
Mitjançant la present els informam que la Mesa de contractació d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 13 de gener de 2014 no es podrà dur a terme l'esmentat dia, la nova data de l'obertura d'ofertes es comunicarà via fax a tots els licitadors i es publicarà al perfil del contractant.


------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 3 de gener de 2014

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Anunci al Boib

Exp. Núm. 20/13

“Servei de promoció socioeducativa i foment de l'èxit escolar al barri de Sa Penya i Sa Marina”

ADJUDICACIÓ
Entitat: SERVEIS EDUCATIUS DE LES PITIUES S. COOP.
Data:
 2 de gener de 2014
Import: vint-i-quatre mil euros ( 24.000 €) , preu unitari per hora (33,95 €)
Formalització contracte: 10 de gener de 2014


--------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat fixar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes per al dia 19 de novembre de 2013 a les 9:00 hores a les dependències municipals sites al C. de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa

A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa prevista per al dia 19 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas.


--------------------------------------------------------
Nota:
A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 13 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas.