Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf


---------------------------------------------------------------------
Proposta de resolució provisional de subvencions en matèria de Benestar Social any 2018
Proposta de resolució provisional de subvencions en matèria de Benestar Social any 2018. Es notifica als interessats mitjançant la publicació al Tauler d'Anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions (Data publicació: 74 de maig de 2018).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf


------------------------------------
Convocatòria de subvencions en matèria de Benestar Social any 2018
L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar entitats socials i sociosanitàries, que impulsin projectes d'intervenció social i sociosanitària dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, i que ajudin a crear una xarxa d'accions per promoure la millora de la qualitat de vida, la integració i l'intercanvi social dels diferents col·lectius representats en igualtat de condicions.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des del dia següent a la seua publicació al BOIB (Data de publicació 22 de febrer de 2018).

Enllaç a:
· Procediment a la Seu Electrònica

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf