Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Concessió definitiva de subvencions en matèria de lloguer d'habitatge per a joves al municipi d'Eivissa

Enllaç a:
· Resolució definitiva en pdf

---------------------------------------
Proposta de resolució provisional ajudes al lloguer per a joves 2020

Conforme l'article 6è de les bases reguladores, es formula proposta de resolució provisional i es notifica als interessats mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data de publicació: 25 de novembre de 2020

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

---------------------------------------
Decret de requeriment d'esmenes ajudes al lloguer per a joves 2020

Requerir a les persones interessades (identificades amb els respectius números de registre d'entrada de les seues sol·licituds relacionats a la taula), d'acord amb l'article 68.1 de la LPACAP, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest requeriment al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds i/o presentin per registre d’entrada la documentació requerida, per decidir si s'admeten a tràmit o no aquestes sol·licituds. Data publicació: 5 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Decret requeriment esmenes en pdf

----------------------------
Ajudes al lloguer per a joves 2020

La quantia de la subvenció serà del 25 % de les mensualitats presentades correctament, agafant de referència la mitjana de les mensualitats presentades compreses entre l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019. >satisfà cada un d’ells, s’ha d’entendre que es paga a parts iguals. Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los.

Termini de sol·licitud: del 9 al 29 de setembre de 2020. 

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones que compleixin els requisits següents:

1. Ser major de 18 anys i no haver complit els 36 anys a comptar de l’últim dia de presentació de les sol·licituds de subvenció.

2. Estar empadronat a Eivissa ininterrompudament durant tot l’any subvencionable i fins al darrer dia del termini per presentar les sol·licituds.

3. Que la persona sol·licitant sigui titular, en qualitat d’arrendatari/ària, d’un contracte de lloguer d’habitatge en vigor, prorrogat de mutu acord o legalment, dins el període 1 de gener a 31 de desembre de l’any 2019, tant si s’ha formalitzat dins aquestes dates, com en dates anteriors.

4. El contracte ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. La condició d’arrendatari/ària s’ha d’acreditar amb l’aportació del contracte de lloguer.

5. Estar al corrent de pagament de les rendes del contracte de lloguer, en el moment de la presentació de la sol·licitud de subvenció. Es poden requerir nous justificants de pagament posteriorment al termini de sol·licitud. En el cas que l'arrendatari tengui alguna mensualitat ajornada o condonada, haurà de presentar un escrit per part de l’arrendador/a on s'especifiqui aquesta situació.

6. Que l’habitatge objecte de lloguer estigui situat dins de l’àmbit territorial del municipi d’Eivissa.

7. Que l’habitatge llogat constitueixi el domicili habitual i permanent de l’arrendatari o arrendataris i dels integrants de la unitat de convivència, durant el període de contracte de lloguer per al qual es concedeix la subvenció.

8. Que la renda d’habitatge objecte del contracte de lloguer no superi els 1.100,00 € mensuals.

9. Que totes les persones físiques que tenguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat tenguin la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa. En el cas d’estrangers no comunitaris, han de tenir la residència legal a Espanya.

10. Que els ingressos de la unitat de convivència no excedeixin de:
- 22.558,77 € (3 vegades l’IPREM a 14 pagues de l’any 2020) en el cas que estigui format per una persona;
- 30.078,36 € (4 vegades l’IPREM a 14 pagues de l’any 2020) en el cas que estigui format per dues persones;
- i de 5.639,69 € addicionals (0,75 vegades l’IPREM a 14 pagues de l’any 2020) per cada persona més que formi part de la unitat de convivència, quan estigui composta per més de dos individus.

11. No es pot concedir la subvenció quan la persona sol·licitant o qui tengui la residència habitual i permanent a l’habitatge objecte del contracte de lloguer es trobi en alguna de les situacions que s’indiquen a continuació:
1. Sigui propietari o usufructuari d’algun habitatge a Espanya. A aquest efecte no es considerarà que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota d’aquesta i s’ha obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament. S’exceptuen d’aquest requisit els qui sent titulars d’un habitatge n’acreditin la no disponibilitat per causa de separació o divorci, trasllat obligatori per motius laborals, sempre que el domicili estigui situat fora de l’illa d’Eivissa; per qualsevol altra causa, degudament acreditada, aliena a la seua voluntat o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del titular o algun membre de la unitat de convivència.
2. Tengui parentesc de primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb l’arrendador.
3. Sigui soci o partícip de la persona jurídica que actua com a arrendadora i/o tengui parentesc de primer o segon grau amb els socis de la societat que actua com a arrendadora.

No podrà ser beneficiari d'aquestes subvencions aquella persona física que incorri en alguna de les circumstàncies que preveu l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; ni aquella persona física que hagi estat subjecte d'una revocació d'alguna de les ajudes que, per causes imputables a la persona sol·licitant, preveu el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 o els anteriors plans estatals o autonòmics d'habitatge.

 La documentació i/o les dades que ha d'acompanyar la sol·licitud és la següent:

A. Document d’identitat de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.

B. Document M-004 d'alta o modificació de dades bancàries de l'Ajuntament d'Eivissa a nom de la persona sol·licitant.

C. Declaració responsable de tots els membres de la unitat de convivència (Annex I).

D. Contracte de lloguer de l’habitatge.

E. Acreditació del pagament de la renda de lloguer dels arrendataris, des de l’1 de gener de 2019 fins al darrer rebut pagat en 2020, que s’ha de dur a terme a través de la documentació original que tot seguit s’indica, depenent dels mitjans de pagament que s’hagin utilitzat:
a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari: document bancari acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del document, l’import de la renda de lloguer, les dades de l’ordenant (que ha de coincidir amb el sol·licitant) i del destinatari (que ha de coincidir amb l’arrendador). En el cas que l’ordenant no coincideixi amb el sol·licitant s’haurà d’acreditar documentalment el motiu.
b) Pagament en metàl·lic: document justificatiu (rebut o factura) amb l’expressió “rebut en metàl·lic” o similar, amb data i signada per l’arrendador.
c) Pagament mitjançant xec nominatiu: document justificatiu (rebut o factura) amb l’expressió “rebut en xec nominatiu” o similar, amb data i signada per l’arrendador. S’ha d’acompanyar de l’extracte del compte corrent del sol·licitant en el qual figuri el càrrec d’aquest xec.
d) Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: document justificatiu (rebut o factura) amb data i signada per l’arrendador. S’ha d’acompanyar de l’extracte del compte bancari en què figuri el càrrec del pagament amb targeta.

En qualsevol cas haurà de figurar en el concepte: el mes de lloguer corresponent, el domicili i el nom del sol·licitant.

En el cas dels rebuts en què s'inclouen despeses de subministraments o altres, aquests hauran de figurar detallats a part de l'import de la renda, a fi de conèixer amb exactitud l'import del rebut que va destinat al pagament del lloguer.

F. Documentació justificativa dels sectors preferents, segons l’establert a l’article 12.3 d’aquesta convocatòria.

Amés, en cas que les persones sol·licitants i membres de la unitat de convivència manifestin la seva oposició expressa a la qual es refereix l'apartat anterior, hauran d'aportar la següent documentació:

G. Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) que acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries.

H. Certificat de la Seguretat Social de trobar-se al corrent d'obligacions.

I.   Certificat cadastral que no apareixen titularitats cadastrals vigents en tot el territori nacional, com a propietaris, usufructuaris o titulars de qualsevol dret real que permeti l'ús i gaudi d'habitatges situats en territori espanyol. En cas de ser propietari o titular, cal acreditar la no disponibilitat d'ús i gaudi de l'habitatge per alguna de les causes que estableix aquesta convocatòria.

J. Declaració de la Renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2019. Les persones que no estiguin obligades a presentar la declaració hauran d’aportar un certificat de l’AEAT que acrediti tal extrem. En cas que existeixi algun altre ingrés (pensió, nòmina...) es presentarà document acreditatiu d’aquest.

Enllaç a:
· Bases de la convocatòria en pdf
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Model de sol·licitud en pdf 
· Tràmit de sol·licitud en línia a la seu electrònica
· Cita prèvia per fer la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada