Juliol 22, 2024
Portal de Transparència

E. Transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient

61. S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució).
Actualment no hi ha en marxa cap obra important d'infraestructura per part de l'Ajuntament.

62. Es difon periòdicament (almenys semestral) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).
S'informa mitjançant roda de premsa dels Tinents d'Alcalde i nota de premsa, es pot consultar a les corresponents notícies:
Rodes de premsa dels Tinents d'Alcalde 
26 d'octubre de 2015
26 d'agost de 2015
14 de juliol de 2016
També des de l'apartat d'informació:
"Canvis a la via pública"
Es publiquen els següents indicadors:
63. · Inversió en infraestructures per habitant: Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6 -i en el nostre cas també el 7-) en infraestructures / Nº habitants.
Any 2014: Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6 -i en el nostre cas també el 7-) en infraestructures / Nº habitants
Any 2015: Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6 -i en el nostre cas també el 7-) en infraestructures / Nº habitants

64. · Proporció d'ingressos de l'Urbanisme: Ingressos derivats de l'urbanisme/Ingressos totals. (s'indicaran en la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).
· Pressupost previst d'ingressos, comparativa 2014-2015
· Pressupost previst d'ingressos, comparativa 2015-2016