Febrero 28, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. 11043/2014

Projecte de demolició de l'edifici de l'antiga Delegació de Govern, en l'Av. Isidoro Macabich, núm. 12-14

ADJUDICACIÓ
Entitat:
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MEDINA SL
Import:  cent vint mil dos-cents seixanta-tres euros amb dos cèntims (120.263,02 €)
IVA:  vint-i-cinc mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (25.255,23 €)
Preu total:   cent quaranta-cinc mil cinc-cents divuit euros amb vint-i-cinc cèntims ( 145.518,25 €)
Data formalització contracte: 14 de maig de 2015.

-----------------------------------------
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per realitzar la proposta d'adjudicació per al proper dia 21 d'abril de 2015 a les 8,15 hores a les dependències municipals sites al Carrer Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

-------------------------------
Procediment:
Obert.
Criteris d'adjudicació:
Un únic criteri el preu.
Termini de presentació d'ofertes:
fins al dia 12 de març de 2015.
Data publicació BOIB: 14 de febrer de 2015.

Enllaç a:
· Anunci BOIB
· Plec de clàusules administratives
· Quadre de característiques tècniques
· Projecte

Exp. 10916/2014

Rehabilitació del carrer Carles Roman Ferrer

Adjudicació:

 

  • Entitat: HERMANOS PARROT, S.A.
  • Import: noranta-nou mil sis-cents euros (99.600 €)
  • IVA: vint mil nou-cents setze euros (20.916 €)
  • Preu total: cent vint mil cinc-cents setze euros (120.516 €)
  • Data formalització contracte: 10 de febrer de 2015

 

-------------------------------------

Nota a 9 de gener de 2015:

Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dimarts 13 de gener de 2015 a les 8,45  hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

Exp. Núm. 5/14

Exp. Núm. 5/14 "SUBMINISTRAMENT DE VEHÍCLE FURGÓ BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES".

Nota informativa a 19-12-2014: Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 23 de desembre de 2014 a les 8:00 hores a les dependències municipals sites al C/de Canaries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

-------------------------------------

Nota informativa a 12-12-2014: Mitjançant Decret de l'Alcaldia de data 12 de desembre de 2014 s'ha procedit a ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 15 de desembre de 2014.

Enllaç al decret

Exp. P3/13 (7899/2014)

Alienació onerosa dels expendedors de la zona blava

Procediment: Subhasta pública.
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 10 de novembre de 2014.
Data publicació BOIB: 30 d'octubre de 2014.

Enllaç a:

· Plec de clàusules

· Anunci BOIB

Exp. Núm. 3/14

"Adquisición de vestuario para el Cuerpo de la Policía Local de Eivissa"

Adjudicació:
- Entitat: EL CORTE INGLÉS, S.A.
- Import: cent vuitanta mil euros (180.000 €)
- IVA: trenta-set mil vuit-cents euros (37.800 €)
- Preu Total: dos-cents disset mi vuit-cents euros (217.800 €)
- Data formalització contracte: 23 de març de 2015

--------------------------------
Nota a 20 de gener de 2015:

Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per al proper dia 22 de gener de 2015 a les  8,15  hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------------

Nota a 13 de gener de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per al proper dia 15 de gener de 2015 a les 8,45 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------

Nota a 9 de gener de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dimarts 13 de gener de 2015 a les 8,30 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------

Nota a 2 de gener de 2015:
Mitjançant la present se us comunica que mitjançant decret de data 30 de desembre de 2014, s'ha procedit a ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 5 de gener de 2015, ja que no s'ha pogut celebrar la mesa prèvia de qualificació de documentació. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant i serà notificada a tots els licitadors.

---------------------------------
Nota informativa a 19 de desembre de 2014

Aclaracions respecte al punt F3 del quadre tècnic

---------------------------------

NOTA INFORMATIVA: a 26 de novembre de 2014
Mitjançant Decret de data 21 de novembre de 2014 s'acordà ampliar el termini de presentació de proposicions en vint-i-cinc dies naturals acabant el termini de presentació d'ofertes el dia 29 de desembre de 2014

Enllaç al Decret

---------------------------------

Nota informativa a: 6 de novembre de 2014
Mitjançant Decret de l'Acaldia de data 6 de novembre de 2014 s'ha procedit a rectificar els preus unitaris així com l'ampliació del termini de presentació d'ofertes, finalitzant el dia 4 de desembre de 2014.

Enllaç a:
· Decret
· Quadre de característiques tècniques revisat

---------------------------------

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: 24 de novembre de 2014
Data publicació DOUE: 15 d'octubre de 2014

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre tècnic