Febrero 21, 2024

Exp. Núm. 13623/2021

"Servei per a la neteja i eliminació de vegetació de la murada d'Eivissa”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 11938/2020 Modificat 05

"Servei de regulació i control de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa".

Mediante la presente se da traslado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo de 2021:
· Acuerdo en pdf

Exp. Núm. 11775/2021

"Renovació pistes 2, 3 i 4 de pàdel del complex d'es Viver”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 12122/2021

"Serveis de col·laboració i assistència tècnica a la intervenció de fons de l'Ajuntament d'Eivissa en les auditories de comptes dels seus organismes autònoms municipals i consorcis adscrits - comptes anuals exercicis 2020, 2021 i 2022 per lots".

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma de Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 11777/2021

"Reforma dels vestuaris de la pista d'atletisme de Can Misses”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320