Junio 12, 2024

Exp. Núm. 18557/2016

"Servei d'assistència tècnica i jurídica per a la creació d'una mancomunitat entre els municipis d'Eivissa i Sant Antoni de Portmany per  a la gestió dels serveis de subministrament d'aigua potable i clavegueram dels dos municipis"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB:
núm. 5 de 12 de enero de 2017

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado: 

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 18562/2016

"Neteja de vidres de les dependències municipals"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 5 de 12 de enero de 2017

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 18557/2016

"Subministrament, per lots, d'un camió i dos furgons mitjançant la modalitat de rènting per a la regidoria d'obres i vies públiques de l'Ajuntament d'Eivissa"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Data publicació BOIB:  núm. 4 de 10 de gener de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 16219/2016

Modificació 3 del contracte "Gestió del servei de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa".

Mitjançant la present es dona trasllat que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada amb data trenta de novembre de dos mil setze, va adoptar, el següent acord:

Expedient 16219/2016. Proposta d'acord per aprovar definitivament la modificació núm. 3 del contracte "serveis de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa

Leer más...

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320