Junio 01, 2023

Exp. Núm. 18/13

“Proyecto de cambio de cubierta y falso techo de las piscina de Can Misses"

ADJUDICACIÓN
- Entidad: CONSTRUCCIONES SA TORRE, SL
- Fecha: 23 de octubre de 2013
- Importe: ciento veintiseis mil ciento cuarenta y dos euros (126.142 €)
- IVA: veintiseis mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con ochenta y dos céntimos (26.489,82  €)
- Precio Total: ciento cincuenta y dos mil seiscientos treinta y un euros con ochenta y dos céntimos(152.631,82  €)
- Fecha formalización contrato: 30 de octubre 2013

Exp. Núm. 17/13

"Submnistrament d'un vehicle portaféretres"

ADJUDICACIÓN
Entidad: TRANSTEL SA
Fecha: 2 de gener de 2014
Importe: ochenta y nueve mil ciento ochenta y cuatro euros (89.184 €)
IVA: catorce mil cuarenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos (14.041,44 €)
Precio total: ciento tres mil doscientos veinticinco euros con cuarenta y cuatro céntimos (103.225,44 €)
Formalización contrato: 9 de gener de 2014

Leer más...

Exp. Núm. 19/13

"Servei de centre d'acollida municipal"

ADJUDICACIÓN
Entidad: INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Fecha:
20 de febrero de 2014
Importe: doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos tres euros con sesenta y tres céntimos (256.403,63 €)
IVA: exento
Formalización contrato: 26 de febrero de 2014

Leer más...

Exp. Núm. 16/13

"Proyecto de pavimentación de la plaza situada en C/Pere Francés 28"

ADJUDICACIÓN:
- Entidad:
ISLASFALTO, S.L.
- Fecha: 3 de octubre de 2013
- Importe: ciento dos mil euros (102.000 €)
- IVA: veintiún mil cuatrocientos veinte euros (21.420 €)
- Total: ciento veintitrés mil cuatrocientos veinte euros (123.420 €)
Formalización contrato: 4 de octubre de 2013

Expt. Núm.: 16/18

"Proyecto de pavimentación de la Plaza situada en C/Pere Francés 28"

Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixat la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 20 de setembre de 2013 a les 13,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.
Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
111
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320