Abril 25, 2024

Exp. Núm. 46/10

"Adquisició de 800 lots de Nadal per al personal de l'Ajuntament, personal funcionari, laboral i dels Patronats d'Esports, Música i MACE"

ADJUDICACIÓ   
Entitat: BUSCASTELL & ASSOCIATS, S.L.
Data: 21 de desembre de 2010.
Import: vint i quatre mil nou-cents vint euros (24.920 €)
IVA: dos mil nou-cents un euros amb seixanta cèntims (2.901,60 €)
Preu total: vint-i-set mil vuit-cents vint-i-un euros amb seixanta cèntims (27.821,60 €).
Data difusió: 12/01/2011

Exp. Núm. 49/10

"Contractació del servei de regulació i control de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la Ciutat d'Eivissa"

Formalització contracte: 27 de febrer de 2013

-------------------------------
ADJUDICACIÓ
- Entitat:  ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
- Data: 2 d'agost de 2012
- Import (sense IVA): nou-cents vint-i-sis mil nou-cents noranta-set euros (926.997 €)
- Termini formalització contracte: dins un termini no superior a cinc dies naturals a comptar des del següent en què s'hagi rebut requeriment a l'efecte, una vegada transcorregut un termini de quinze dies hàbils des de la notificació de l'adjudicació als licitadors sense que s'hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització.
Data difusió: 17/08/2012

Leer más...

Exp. Núm 47/10

"Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema informático IBM POWER SYSTEM iSeries con la moldalidad de renting"

Nota a 4 de febrer de 2011: El contracte s'ha formalitzat en data 2 de febrer de 2011

-------------

ADJUDICACIÓ
Entitat: GESTION CUATROCIENTOS, S.L.
- Data: 11 de gener de 2011
- Import: quaranta-dos mil tres-cents cinquanta-cinc euros amb dotze cèntims (42.355,12 €)
- IVA: set mil sis-cents vint-i-tres euros amb noranta-dos cèntims (7.623,92 €)
- Preu Total: quaranta-nou mil nou-cents setanta-nou euros amb quatre cèntims (49.979,04 €)
-Termini formalització contracte: fins el 10 de febrer de 2011
Data de difusió: 26 de gener de 2011

----------------------------------------------------------
"Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema informático IBM POWER SYSTEM iSeries con la modalidad de renting"

- Mitjançant la present es comunica que la Mesa d’obertura d'ofertes (sobre núm. 2) s’efectuarà el proper divendres dia 3 de desembre de 2010 a les 10, 00 hores.
(Nota a 30 de novembre)

Exp. Núm. 32/10

"Projecte de millora ambiental de les platges del municipi d'Eivissa."

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: SERVEIS MARITIMS COSTERS DE LA MEDITERRANEA, S.L.
- Data: 24 de novembre de 2010
- Import: cent dotze mil seixanta-un euros (112.061 €)
- IVA: vint mil cent setanta euros amb noranta-vuit cèntims (20.170´98 €)
- Preu Total: cent trenta-dos mil dos-cents trenta-un euros amb noranta-vuit cèntims (132.231´98 €)

------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ  PROVISONAL
Entitat:  SERVEIS MARITIMS I COSTERS DE LA MEDITERRÀNEA SL    
Data: 4 de  novembre de 2010.
Import: cent dotze mil seixanta-un euros (112.061 €)
IVA: vint mil cent setanta euros amb  noranta-vuit cèntims  (20.170,98  €)
Preu total: Cent trenta-dos mil dos-cents trenta-un euros amb noranta-vuit cèntims (132.231,98  €)
Data difusió: 10/11/2010

-------------------------------------
Nota a 21 d'octubre de 2010
"La Mesa d’obertura de la proposició relativa als criteris d´adjudicació número 1, 2, 3, 4 i 6, avaluables mitjançant xifres o percentatges (sobre núm. 3) s’efectuarà el proper dilluns dia 25 d'octubre de 2010 a les 10, 00 hores."

----------------------------------
Nota a 8 d'octubre de 2010
"D'acord amb la clàusula num. 16.1 del Plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a canviar la data de l'obertura d'ofertes. La Mesa d'obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 18 d'octubre de 2010 a les 10:00 hores."

Exp. Núm. 42/10

"Projecte de nau de serveis municipals de manteniment urbà situada al carrer voluntariat nº 5-9"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 24 de novembre de 2010
- Import: un milió cent cinquanta-nou mil nou-cents tretze euros amb setanta-nou cèntims (1.159.913.79 €)
- IVA: dos-cents vuit mil set-cents vuitanta quatre euros amb quaranta-vuit cèntims (208.784.48 €)
- Preu Total: un milió tres-cents seixanta-vuit mil sis-cents noranta-vuit euros amb vint-i-set cèntims (1.368.698.27 €)
Data difusió: 26/11/2010

--------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 12 de novembre de 2010  
- Import: un milió cent cinquanta-nou mil nou-cents tretze euros amb setanta-nou cèntims (1.159.913.79 €)
- IVA: dos-cents vuit mil set-cents vuitanta-quatre euros amb quaranta-vuit cèntims (208.784.48 €)
-Preu Total: un milió tres-cents seixanta-vuit mil sis-cents noranta-vuit euros amb vint-i-set cèntims (1.368.698.27 €)
Data difusió: 12 de novembre 2010

------------------------------------------
Nota a 9 de novembre de 2010

"No havent-se aportat per l'adjudicatari provisional la documentació requerida i d’acord amb la clàusula núm. 19.3 i 20.6 del Plec de clàusules particulars, se us comunica que la Mesa de proposta d'adjudicació provisional es celebrarà el pròxim dia 11 de novembre de 2010 a les 10:00 hores a les dependències municipals de Can Botino."

-------------------------------------- 
    
ADJUDICACIÓ PROVISONAL
Entitat: PROMOCIONES VIA RONDA SL 
Data: 15 d'octubre de 2010.
Import: un milió noranta-nou mil cent trenta-set euros amb noranta-tres cèntims (1.099.137,93 €)
IVA: cent noranta-set mil vuit-cents quaranta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims (197.844,83 €)
Preu total: un milió dos-cents noranta-sis mil nou-cents vuitanta-dos euros amb setanta-sis cèntims ( 1.296.982,76 €)
Data difusió: 18 d'octubre 2010

---------------------------------------------------------------------------
Nota a 6 d'octubre de 2010
"D'acord amb la clàusula num. 17.1 del Plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a canviar la data de l'obertura d'ofertes. La Mesa d'obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 13 d'octubre de 2010 a les 10:00 hores."
--------------------------------------

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 29 de setembre de 2010.

Enllaç a: 
· Plec administratiu
· Projecte
· Memòria millores
· Projecte d'activitats
· BOIB núm. 135 de data 16/09/2010, edicte núm. 19.789.

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320