Mayo 18, 2024

Exp. Núm. 15/10

"Proyecto para la restauración de la casa rural de Can Tomeu"

ADJUDICACIÓ  DEFINITIVA
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL
Data: 23 d'agost de 2010.
Import: tres-cents vint mil sis-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-cinc cèntims ( 320.689,65 €)
IVA: cinquanta-set mil set-cents vint-i-quatre euros amb catorze cèntims ( 57.724,14 €)
Preu total :  tres-cents setanta-vuit mil quatre-cents tretze euros amb setanta nou cèntims ( 3 78.413,79 €)
Data de difusió: 26 d'agost de 2010

-----------------------------------------------
Nota difusió: 29 de juliol de 2010
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.A.
- Data: 26 de juliol de 2010
- Import: tres-cents vint mil sis-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-cinc cèntims (320.689.65 €)
- IVA: cinquanta-set mil set-cents vint-i-quatre euros amb catorze cèntims (57.724.14 €)
- Preu Total: tres-cents setanta-vuit mil quatre-cents tretze euros amb setanta-nou cèntims (378.413.79 €)

-------------------------------------
Nota a 16/07/2010:

La Mesa es reunirà el dia 19 de juliol de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.
------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 25 de juny de 2010.

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Memòria Casa Pagesa Can Tomeu
· Memòria Annexe Casa Pagesa
· Plànols
· Pressupost
· Estudi geotècnic
· BOIB 12/06/2010 núm. 89 anunci núm. 13284

Exp. Núm. 27/10

"Projecte d'instal·lació d'un sistema automatitzat de control d'accés a Dalt Vila i La Marina"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  CITY GREEN, S.L.
- Data: 27 de juliol de 2010
- Import: seixanta-nou mil nou-cents seixanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims (69.968.96 €)
- IVA: dotze mil cinc-cents noranta-quatre euros amb quarant-un cèntims (12.594.41 €)
- Preu Total: vuitanta-dos mil cinc-cents seixanta-tres euros amb trenta-set cèntims (82.563.37 €)
Data difusió: 29 de juliol de 2010

------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: CITY GREEN SL         
Data : 11 de  juny  de 2010.
Import:   Seixanta-nou mil nou-cents seixanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims (69.968,96 €)
IVA: Onze mil cent noranta-cinc euros amb tres cèntims (11.195,03 €)
Preu total:  Vuitanta-un mil cent seixanta-tres euros amb noranta-nou cèntims (81.163,99 €)
Data de difusió: 14/10/2010

Exp. Núm. 19/10

"Proyecto de reforma de centro social Sa Miranda"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 2 de juliol de 2010
- Import: seixanta-dos mil dos-cents setanta-un euros amb cinquanta-cinc cèntims (62.271.55 €)
- IVA: dotze mil cent vuit euros amb vuitanta-vuit cèntims (12.108.88 €)
- Preu Total: setanta-nou mil tres-cents vuitanta euros amb quaranta-tres cèntims (79.380.43 €)
Data difusió: 6/07/2010

---------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Construcciones y Mejoras Sa Torre SL         
Data : 8 de juny de 2010.
Import: Seixanta-set mil dos-cents setanta-un euros amb cinquanta-cinc cèntims (  67.271,55 €)
IVA: Deu mil set-cents seixanta-tres euros amb quaranta-quatre cèntims ( 10.763,44 €)
Preu total: Setanta-vuit mil trenta-quatre euros amb noranta-nou cèntims ( 78.034,99 €)
Data difusió: 10 juny 2010

Exp. Núm 11/10

“Projecte complementari de reforma i ampliació del MACE per a l'excavació, conservació i exposició dels restes arqueològics trobats al baluard de Sant Joan”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
- Data: 8 de juny de 2010
- Import: dos-cents cinquanta-dos mil dos-cents vuitanta euros (252.280 €)
- IVA: quaranta mil tres-cents seixanta-quatre euros (40.364 €)
-Preu Total: dos-cents noranta-dos mil sis-cents quaranta-quatre euros (292.644 €)
Data de difusió: 10 de juny de 2010 

Exp. Núm. 16/10

"Acondicionamiento del espacio cultural Can Ventosa"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: GASIFRED, SL
- Data: 5 de juliol de 2010
- Import: cent quaranta mil nou-cents setanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims (140.973´48 €)
- IVA: vint-i-cinc mil tres-cents setanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (25.375´23 €)
- Preu Total: cent seixanta-sis mil tres-cents quaranta-vuit euros amb setanta-un cèntims (166.348´71 €)
Data difusió: 13/07/2010

----------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: GASIFRED, SL
- Data: 8 de juny de 2010
- Import:cent quaranta mil nou-cents setanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims (140.973.48 €)
- IVA: vint-i-dos mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb setanta-sis cèntims (22.555.76 €)
- Preu Total: cent seixanta-tres mil cinc-cents vint-i-nou euros amb vint-i-quatre cèntims (163.529.24 €)
Data difusió: 09/06/2010
Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320