Junio 20, 2024

Exp. Núm. 11620/2015

"Elaboració, anàlisi i redacció de l'avaluació ambiental estratègica necessària del nou Pla General d'Ordenació Urbana d'Eivissa"
 
Nota informativa:
Al Boib núm. 138 de data 19 de setembre de 2015 s'ha procedit a l'aixecament de la suspensió del procediment.

------------------------------------
Nota informativa a: 4 de setembre de 2015
A la Plataforma de Contratació de l'Estat ha estat publicat decret de suspensió del termini de presentació de proposicions.

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació ofertes: 10 de setembre de 2015
Data publicació Boib: 29 d'agost de 2015
Enllaç publicació licitació Plataforma de Contractació de l'Estat:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Y0ksGpsaCmUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Exp. Núm. 11614/2015

"Elaboració, anàlisi i redacció de les memòries i documentació gràfica d'ordre urbanístic del Pla General d'Ordenació Urbana d'Eivissa"
 
Nota informativa:

Al Boib núm. 138 de data 19 de setembre de 2015 s'ha procedit a l'aixecament de la suspensió del procediment.

-------------------------------------------------
Nota informativa a: 4 de setembre de 2015
A la Plataforma de Contratació de l'Estat ha estat publicat decret de suspensió del termini de presentació de proposicions.
 
Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació ofertes: 10 de setembre de 2015
Data publicació Boib: 29 d'agost de 2015
Enllaç publicació licitació Plataforma de Contractació de l'Estat:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=R90Wv9vUYesQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Exp. Núm. 11482/2014

"Venda forçosa mitjançant subhasta de l'immoble situat al carrer Alta, núm. 12 del barri de Sa Penya, inscrit al registre municipal de solars"

Mitjançant Decret de l'Alcaldia de data 10 de desembre de 2015 s'anuncia la licitació de la segona subhasta per a la "Venda forçosa mitjançant subhasta de l'immoble situat al carrer Alta núm. 12 del barri de Sa Penya"
Data publicació Boib: 2 de gener de 2016
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat de la segona subhasta:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=JY0nJybopzMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

---------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: únic criteri d'adjudicació el preu
Termini de presentació d'ofertes: 21 de setembre de 2015
Data publicació Boib: 20 d 'agost de 2015

Enllaç a:
· Foto de l'immoble
· Plec
· Annex I Plec
· Fitxa Catastral
· Decret de nomenament membres de la mesa

 

Exp. Núm. 2603/2014

"Venda forçosa mitjançant subhasta de l'immoble situat al carrer Fosc, núm. 2 del barri de Sa Penya, inscrit al registre municipal de solars"

Nota informativa a: 21 de setembre de 2015
A la Plataforma de Contractació de l'Estat ha estat publicat decret de suspensió del termini de presentació de proposicions.

---------------------------------------------------------------

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: únic criteri d'adjudicació el preu
Termini de presentació d'ofertes: 21 de setembre de 2015
Data publicació BOIB: 20 d'agost de 2015

Enllaç a:
· Plec
· Annexos I
· Annexos I
· Plànol cadastral
· Plànol cadastral
· Plànol cadastral
· Plànol cadastral
· Foto de l'immoble
· Decret de la composició de la Mesa

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320