Julio 15, 2024

Exp. Núm. 2603/2014

"Venda forçosa mitjançant subhasta de l'immoble situat al carrer Fosc, núm. 2 del barri de Sa Penya, inscrit al registre municipal de solars"

Nota informativa a: 21 de setembre de 2015
A la Plataforma de Contractació de l'Estat ha estat publicat decret de suspensió del termini de presentació de proposicions.

---------------------------------------------------------------

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: únic criteri d'adjudicació el preu
Termini de presentació d'ofertes: 21 de setembre de 2015
Data publicació BOIB: 20 d'agost de 2015

Enllaç a:
· Plec
· Annexos I
· Annexos I
· Plànol cadastral
· Plànol cadastral
· Plànol cadastral
· Plànol cadastral
· Foto de l'immoble
· Decret de la composició de la Mesa

Exp. Num 9867/2014

SERVEI D'ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA AL CENTRE DE PROTECCIÓ ANIMAL DE "SA COMA"

ADJUDICACIÓ

Entitat:  CLINICA VETERINARIA SAN JORGE
Import: trenta-set mil euros (37.000 €)
IVA:  set mil set-cents setanta euros (7.770 €)
Preu total: quaranta-quatre mil set-cents setanta euros ( 44.770 €), amb una baixa del 25% respecte dels preus unitaris.
Data formalització contracte: 25 de juny de 2015.

Exp. Num. 4024/2015

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL SANEJAMENT I DEL PROVEÏMENT DE L'AIGUA DE L'AVINGUDA ESPANYA ENTRE EL CARRER CANÀRIES I EL CARRER EXTREMADURA

ADJUDICACIÓ

Entitat: Hermanos Parrot, S.A.
Import: cinquanta-cinc mil nou-cents vuitanta euros (55.980 €)
IVA: onze mil set-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta cèntims (11.755,80 €)
Preu total: seixanta-set mil set-cents trenta-cinc euros amb vuitanta cèntims (67.735,80 €)
Data formalització contracte: 16 de juny de 2015.

 

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320