Julio 15, 2024

Exp. P3/13 (7899/2014)

Alienació onerosa dels expendedors de la zona blava

Procediment: Subhasta pública.
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 10 de novembre de 2014.
Data publicació BOIB: 30 d'octubre de 2014.

Enllaç a:

· Plec de clàusules

· Anunci BOIB

Exp. Núm. 3/14

"Adquisición de vestuario para el Cuerpo de la Policía Local de Eivissa"

Adjudicació:
- Entitat: EL CORTE INGLÉS, S.A.
- Import: cent vuitanta mil euros (180.000 €)
- IVA: trenta-set mil vuit-cents euros (37.800 €)
- Preu Total: dos-cents disset mi vuit-cents euros (217.800 €)
- Data formalització contracte: 23 de març de 2015

--------------------------------
Nota a 20 de gener de 2015:

Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per al proper dia 22 de gener de 2015 a les  8,15  hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------------

Nota a 13 de gener de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per al proper dia 15 de gener de 2015 a les 8,45 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------

Nota a 9 de gener de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dimarts 13 de gener de 2015 a les 8,30 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------

Nota a 2 de gener de 2015:
Mitjançant la present se us comunica que mitjançant decret de data 30 de desembre de 2014, s'ha procedit a ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 5 de gener de 2015, ja que no s'ha pogut celebrar la mesa prèvia de qualificació de documentació. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant i serà notificada a tots els licitadors.

---------------------------------
Nota informativa a 19 de desembre de 2014

Aclaracions respecte al punt F3 del quadre tècnic

---------------------------------

NOTA INFORMATIVA: a 26 de novembre de 2014
Mitjançant Decret de data 21 de novembre de 2014 s'acordà ampliar el termini de presentació de proposicions en vint-i-cinc dies naturals acabant el termini de presentació d'ofertes el dia 29 de desembre de 2014

Enllaç al Decret

---------------------------------

Nota informativa a: 6 de novembre de 2014
Mitjançant Decret de l'Acaldia de data 6 de novembre de 2014 s'ha procedit a rectificar els preus unitaris així com l'ampliació del termini de presentació d'ofertes, finalitzant el dia 4 de desembre de 2014.

Enllaç a:
· Decret
· Quadre de característiques tècniques revisat

---------------------------------

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: 24 de novembre de 2014
Data publicació DOUE: 15 d'octubre de 2014

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre tècnic

Exp. núm 4/14

"Servei de manteniment d'àrees infantils terme municipal d'Eivissa"

Nota a 4 de març de 2015
ADJUDICACIÓ
Entitat: PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS SL
Import: vuitanta-nou mil vuit-cents quaranta-dos euros amb noranta-dos cèntims (89.842,92 €)
IVA: divuit mil vuit-cents seixanta-set euros amb un cèntims (18.867,01 €)
Preu total: cent vuit mil set-cents nou euros amb noranta-tres cèntims (108.709,93 €)
Data formalització contracte: 20 de febrer de 2015.

---------------------------------

Nota a 2 de febrer de 2015:
Mitjançant la present us comuniquem que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a realitzar la proposta d'adjudicació, per al proper dimecres 4 de febrer de 2015 a les 9,15 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------

Nota a 13 de gener de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 15 de gener de 2015 a les  8,30 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------

Nota a 25 de novembre de 2014:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'apertura d'ofertes (sobre núm. 4),  per al proper dia 1 de desembre de 2014, a les  9,15  hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------

Nota a 21 de novembre de 2014:
Se us comunica que mitjançant decret de data 21 de novembre de 2014, s'ha procedit a ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 24 de novembre de 2014. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant i serà notificada a tots els licitadors.
Enllaç a decret en pdf

----------------------------

NOTA A 10 DE NOVEMBRE DE 2014:
Es comunica que s'ha procedit a aixecar la suspensió del procediment i la represa de termini de presentació d'ofertes així com el de reclamacions al PCAP. S'adjunta enllaç als següents documents:
· Decret de data 5 de novembre de 2014
· Publicació del BOIB de data 8 de novembre de 2014
· Quadre de característiques tècniques de data 20 d'octubre de 2014
· Plec tècnic de data 20 d'octubre de 2014
· Llistat d'àrees de data 20 d'octubre de 2014

Nou termini presentació d'ofertes: fins el dia 18 de novembre de 2014.

----------------------------

NOTA INFORMATIVA A 15 D'OCTUBRE DE 2014:
Havent-se detectat una errada amb la classificació exigida mitjançant Decret núm. 2057 es resolc suspendre la licitació de l'expedient i el termini de presentació de proposicions fins que es subsanin les deficiències i es procedirà a la publicació d'un nou anunci on constarà el nou termini de presentació de proposicions.

----------------------------
Procediment:
Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 24 d'octubre de 2014.
Data publicació BOIB: 9 d'octubre de 2014.

Enllaç a:
· Anunci al BOIB
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre característiques tècniques

Exp. Núm. 3/14

"Adquisición de vestuario para el Cuerpo de la Policía Local de Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 27 de novembre de 2014
Data enviament anunci a la Comissió Europea: 6 d'octubre de 2014
 
Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre tècnic

Exp. Núm. 7/14

"Prestación del servicio de conservación, reparación y limpieza, con carácter inmediato, en viales, caminos y espacios libres públicos municipales del término de Eivissa"

ADJUDICACIÓ

 

  • Entitat: UTE MANTENIMIENTO IBIZA
  • Import: sis-cents setanta-set mil nou-cents seixanta-sis euros  amb noranta-quatre cèntims  ( 677.966,94 €)
  • IVA:  cent quaranta-dos mil tres-cents setanta-tres euros amb cinc cèntims ( 142.373,05 €)
  • Preu total:  Vuit-cents vint mil tres-cents quaranta euros ( 820.340 €)
  • Data formalització contracte:  12 de novembre de 2014.

 

-----------------------------------------------------
Nota a 14 d'octubre de 20141
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per efectuar la seva proposta d'adjudicació per al proper dia 16 d'octubre de 2014 a les 8:15 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

-----------------------------------------------------
Es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 14 d'octubre de 2014 a les 8:30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


--------------------------------------------
Nota a 2 d'octubre de 2014:
Es comunica que mitjançant decret de data 2 d'octubre de 2014, s'ha procedit a ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 6 d'octubre de 2014. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant i serà notificada a tots els licitadors.


-----------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 29 de setembre de 2014.
Data publicació BOIB: 13 de setembre de 2014.

Enllaç a:
· Anunci al BOIB
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Quadre de preus
· Quadre de criteris d'adjudicació
· BOIB

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320